جهانگیر محمود ویسی-طرح کارورزی، طرحی ناکارآمد

طرح کارورزی، طرحی ناکارآمد

در روزها و هفته های اخیر، طرح کارورزی و اجرایی شدن آن، یکی از مباحث در بین بسیاری از فعالین کارگری و دانشجویی بود. من قبل از هر چیز لازم می دانم برای آشنایی خواننده گان با این طرح، متن توافق نامه را اینجا بیاورم و سپس به اختصاربه آن می پردازم.
( جهانگیر محمود ویسی )
**************************************************************************
توافق نامه

۱-آموزشهای عملی و کار اجرائی در کنار افراد با تجربه را وجهه همت خودقرار دهم .

۲- آئین نامه ها و مقررات واحد پذیرنده را دقیقاً رعایت کرده و به صورتمنظم در طول مدت کارورزی در محل واحد پذیرنده حضور یابم .

۳-کلیه امور محوله مرتبط با رشته تحصیلی که به اینجانب واگذار میشود را با علاقه و جدیت انجام دهم.

۴- اطلاع دارم که کارورزی به معنی استخدام نیست و واحد پذیرندههیچگونه تعهدی برای استخدام در حین کارورزی یا پس از آن ندارد.
۵- در صورت غیبت غیر مجاز طبق مقررات موجود برای کارکنان و درصورتعدم رعایت شئون وآئین نامه های داخلی واحد پذیرنده، یا عدم توجه بهامور محوله و جدیت نداشتن در کارهائی که از سوی سرپرست واگذار میشود، واحد پذیرنده مجاز خواهد بود به کارورزی اینجانب خاتمه دادهوپایان کار مرا به سازمان مجری اعلام نماید.

۶- در صورت بروز هر گونه مشکل در حین کارورزی موضوع را با مجریطرح در میان خواهم گذاشت و نظراین دستگاه / نهاد برای اینجانب لازمالاجرا خواهد بود.
همچنان کە در بالا ذکر شدە است،این قراداد همراە با تهدید کاروز وآزادی عمل کارفرما همراه است،و قطعا هیچ امنیتی برای ادامه کار کاروزهم وجودندارد.
درادامه توجه شما را به این اطلاعیه جلب می نمایم.
طرح کارورز
فارغ التحصلان جوان دانشگاه
اهداف
ایجاد زمینه های مناسب برای رشد فرهنگ به کارگیری نیرویهایمتخصص در واحدهای صنعتی و معدنی
ایجاد زمینه ای برای تقویت اعتماد به نفس و مهارتهای لازم در فارغالتحصیلان دانشگاهی
انتقال یافته های جدید دانش و فن آوری به واحدهای صنعتی و معدنیبا ورود فارغ التحصیلان جدید دانشگاهها
واحدهای مشمول طرح
کلیه سازمانها،شرکتها،موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی دارایپروانه بهره برداری و تحت تعرفه وزارت صنایع و معادن مشمول اینطرح هستند.(از جمله سازمان زمین شناسی ، سازمان گسترش و نوسازیصنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،موسسه استاندارد ،شرکتهای احداث صنعت،ملی فولاد ایران ،ملیصنایع مس ،دخانیات،همچنین کلیه واحدهای پژوهشی و خدماتمهندسی). کارورز واجد شرایط
سپری شدن کمتر از ۳۰ ماه از فارغ التحصیلی کاردانی فنی
جهانگیر محمود ویسی

نظرات مسدود است.HOME