جمعیت حقوق بشر کوردستان-قطع پاى یک کولبر به دلیل شدت جرا

قطع پاى یک کولبر به دلیل شدت جرا

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ، یک کولبر به نام ” فرزاد قادرى ” ٢۵ ساله اهل روستاى ” نیسان ” از حومه نوسود در مناطق اورمان استان کرماشان از شرق کوردستان ، در روز ٣٠ مهر سال جارى با شلیک مستقیم نیروهاى نظامى جمهورى اسلامى ایران در مابین مرز جنوب و شرق کوردستان از ناحیه پا زخمى مى شود ، و اکنون نامبرده در شرایط جسمانى وخیمى بسر مى برد و احتمال قطع پاى نامبرده زیاد است.
شایان ذکر است که ، هر ساله ده ها کولبر در مرزهاى خودساخته جمهورى اسلامى ایران به دست نیروهاى نظامى کشته و یا زخمى مى شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

http://www.kmmk.info/fa/10892
Webb​​: www.kmmk.info​
E Mail:​ ​ info@kmmk.info
Facebook:​ ​ https://www.facebook.com/kmmkurdistan
Twitter: ​ ​https://twitter.com/KmmKurdistan
Telegram: ​ ​https://t.me/kmmkkurdistan

I​​​nstagram: ​https://www.instagram.com/kmmkurdistan

نوشتن نظرHOME