جـعیت حقوق بشر کردستان-ریوان در جایگاه اول بیکارى استان سنه م

ریوان در جایگاه اول بیکارى استان سنه

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و طبق امارهاى رسمى حکومت استان سنه در رتبه سوم ایران از نظر نبود موقعیت کار قرار گرفته و شهر مریوان در این استان در جایگاه اول مى باشد.

شهر مریوان یکى از شهرهاى محروم استان سنه مى باشد و به دلیل نبود موقعیت و شرایط کارى ، امار بیکارى در این شهر روز به روز در حال افزایش مى باشد و شهروندان زیادى مجبور به اشتغال پر خطر کولبرى که هر روز هدف تیراندازى نیروهاى حکومت جمهورى اسلامى ایران در مرزها قرار مى گیرند میشوند.
با توجه به همه این مشکلات ، بستن مرزها موجب شده که تعداد زیادى از این بیکاران از سر ناچارى به شغل دست فروشى در خیابانها مشغول شوند ولى هر روز از سوى مأموران شهردارى بساط انها را برچیده و در برخى موارد به انها حمله و مورد ضرب و شتم قرار مى گیرند.
و با شروع فصل زمستان و شرایط بد آب و هوایى بیشتر کسانى که مشغول به کار کولبرى بودند از سر ناچاراى به کار دست فروشى روى آورده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Webb

:  www.kmmk.info

E Mail:

 ​

 info@kmmk.info

Telegram: 

​ ​

https://t.me/kmmkkurdistan

نوشتن نظرHOME