تلویزیون به‌پیش-خیزش دی ۹۶؛ یک نقطه عطف – پاسخ به سوالات، شرایط تداوم جنبش تود‌ه‌ای،بیانیه مشترک در باره حداقل دستمزد

تلویزیون به‌پیش-خیزش دی ۹۶؛ یک نقطه عطف – پاسخ به سوالات، شرایط تداوم جنبش تود‌ه‌ای،بیانیه مشترک در باره حداقل دستمزد

نوشتن نظرHOME