تلویزیون ایسکرا – ایسکرا«کردی» گفتگو رحیم یزدانپرست در رابطه با مضحکه انتخابات و اصلاح طلبان کرد با اسد نودینیان

تلویزیون ایسکرا

 ایسکرا«کردی» گفتگو رحیم یزدانپرست در رابطه با مضحکه انتخابات و  اصلاح طلبان کرد با اسد نودینیان

نظرات مسدود است.HOME