بیانیۀ جمعی از کارگران و فعالین کارگری-در محکومیت بازداشت فواد زندی

بیانیۀ جمعی از کارگران و فعالین کارگری
در محکومیت بازداشت فواد زندی

به دنبال تشدید فقر و بیکاری، دولت سرمایه داری ایران جهت برخورد با هر گونه اعتراض و نارضایتی از جانب طبقه کارگر و توده های محروم جامعه دست به اعمال فشاری مضاعف و دستگیری فعالین این جنبش نموده است.
در همین راستا، روز شنبه هفتم مهر ماه امسال مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات به شیوه ای بسیار زشت و به دور از شأن انسان با شکستن درب ورودی محل سکونت فعال صِدّیق کارگری فواد زندی، اقدام به دستگیری وی کردند. این ارگان بدون ارائه ی شواهد و مدارکی قانونی چهل و چهار روز ایشان را در حبس خود نگه داشته است و هنوز هم حاظر به پاسخ گویی نسبت به وضعیت نامبرده نمی باشد.
ما امضا کنندگان ذیل ضمن محکوم کردن هر گونه فشار بر طبقه ی کارگر و سرکوب فعالین کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فواد زندی و تمامی فعالین کارگری و اجتماعی از جمله محمود صالحی، رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد نظری و سایرین هستیم.
۱- توفیق سبحانی
۳۰- جمال اسدی
۵۹- سعید محمدی
۸۸- نقشین ناصری راد
۲- حبیب الله کریمی
۳۱- حیدر آخته
۶۰- فرامرز شریعتی
۸۹- پیام فتحی
۳- حامد محمدی
۳۲- علی بهرامی
۶۱- رضا شریفه
۹۰- وفا سعیدی
۴- سامران محمدی
۳۳- سوسن رازانی
۶۲- گلباغ بهمنی
۹۱- ریبوار عبداللهی
۵- شیرکو رستمی
۳۴- اقبال محمدرضایی
۶۳- ایوب محمدی
۹۲- موسی محمدی
۶- هوشنگ زمانی
۳۵- سرکو حسینی
۶۴- عایشه اسدی
۹۳- آرمان سعیدی
۷- علی احمدی
۳۶- خالد حسینی
۶۵- خلیل خسروی
۹۴- آرام زندی
۸- امیر فدوی
۳۷- فاروق گویلیان
۶۶- علی اصغر مرادی
۹۵- مریم میرکی
۹- رحمان رحیمی
۳۸- عبدالله زمانی
۶۷- ویدا خسروی
۹۶- سامان میرکی
۱۰- عباس اندریاری
۳۹- زاهد مرادیان
۶۸- ثریا امجدی
۹۷- هاوژین لطفی
۱۱- لطف الله احمدی
۴۰- یدالله قطبی
۶۹- حبیب الله فاتحیان
۹۸- پیشکوت فاتحی
۱۲- فرهاد چتانی
۴۱- فارس گویلیان
۷۰- صدیق محمودی
۹۹- محمد غلامی
۱۳- مهری مرادی
۴۲- هیوا زمانی
۷۱- چیمن محمدیان
۱۰۰- ریبوار کامرانی
۱۴- شادمان بنی بشر
۴۳- محمد عزیزی
۷۲- فرح زندی
۱۰۱- حسین علی کمانگر
۱۵- جبار قادری
۴۴- فریبا رضایی
۷۳- ریزان پسندی
۱۰۲- احمد سجادی
۱۶- محمد گویلیان
۴۵- کژال نصراللهی
۷۴- بهار فتاحی
۱۰۳- سهیلا احمدی
۱۷- عزیز عزیزی
۴۶- احسن وزیزی
۷۵- نثار صادقی
۱۰۴- هیمن حاجی میرزایی
۱۸- امجد ترکیبی
۴۷- آرمان محمدی
۷۶- ارمین شریفی
۱۰۵- موسی قمری
۱۹- صلاح زمانی
۴۸- دلیر نصراللهی
۷۷- مرضیه عزیزی
۱۰۶- سعید صوفی
۲۰ بهزاد مرادی
۴۹- غالب حسینی
۷۸- کژال احمدی
۱۰۷- هدیه حسینی
۲۱- غزال حسینی
۵۰- جلیل محمدی
۷۹- نوشین محمدی
۱۰۸- کاوه محمدی
۲۲- امجد ساعدی
۵۱- صابر محمدی
۸۰- مستوره زمانی

۲۳- طالب رسولی
۵۲- بیژن رستمی
۸۱- ارسلان کریمی

۲۴- رامین کریمی
۵۳- رحمت محمدی
۸۲- خبات صالحی

۲۵- فرهاد آذین
۵۴- هاشم رستمی
۸۳- شهناز رضاقلی

۲۶- نادر آذین
۵۵- بهرام طاهری
۸۴- آرمان نوری زاد

۲۷- رفیق کریمی
۵۶- بهزاد زمانی
۸۵- هیوا پیرحضری

۲۸- واحد محمدی
۵۷- کاوان کریمی
۸۶- لطف الله احمدی

۲۹- اقبال لطیفی
۵۸- علی آزادی
۸۷- گوهر ناصری

نظرات مسدود است.HOME