بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درمورد- خیزش انقلاب و چشم انداز اوضاع سیاسی

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درمورد

خیزش انقلاب و چشم انداز اوضاع سیاسی

خیزش گسترده سرنگونی طلبی که با تظاهرات و تجمعات و حمله به نهادهای حکومتی و مذهبی در اوایل دیماه سراسر ایران را فرا گرفت، فضای سیاسی جامعه را به نحوبرگشت ناپذیری به نفع مردم و به زیان حکومت و جریانات راست تغییر داد. یکی از تاثیرات فوری این خیزش این بود که شور و عزم انقلاب و سرنگونی حکومت اسلامی را یک بار دیگر و این بار با قدرت و دامنه بیشتر و عمیق تر در سراسر ایران زنده کرد و مردم را وسیعا و در ابعاد میلیونی به تلاش برای سرنگون کردن حکومت اسلامی امیدوار و مصمم تر نمود. این فضا اکنون فضای غالب در سراسر جامعه است.

جمهوری اسلامی با دستگیریهای وسیع و زندان و حکومت نظامی و جنایت توانست تظاهرات و اعتراضات خیابانی را محدود کند و عقب براند، اما هرروز به زبانهای مختلف اعتراف میکند که از رودر رویی با موج وسیع و قدرت عظیم جنبش سرنگونی وحشت زده و شوکه شده است. خیزش اخیر در ادامه موج اعتصابات و اعتراضات کارگران و زنان و جوانان به جریان افتاد و فضای سیاسی جامعه ایران را یک گام بلند در جهت انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی به جلو راند. اکنون توازن قوا به زیان حکومت تعییر کرده است. مردم زن و مرد و پیر و جوان، جمهوری اسلامی را رفتنی میدانند و خود را جزئی از سیل خروشان انقلابی جدید برای خلاصی از این حکومت به حساب می آورند. جامعه علیه حکومت تحجر و چپاول و جنایت متحد و یکپارچه بپاخاسته است. موج اعتصابات کارگری و اعتراضات سراسری با خواستهای اقتصادی و سیاسی و با هدف عقب راندن حکومت در راه است. این یک فاکتور مهم در اوضاع سیاسی ایران است.

جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبش را در همه جا گسترده است. اما تردیدی نیست که انقلابی که به حرکت در آمده همچنان به پیش خواهد رفت و این حکومت و کل نیروی سرکوبش در برابر جامعه ای که یکپارچه و مصمم و متحد عزم بزیر کشیدن این حکومت را دارد، به زانو در خواهد آمد.

هیچ بخشی از جامعه نیست که از فقر و فلاکت، و چپاول گسترده ثروتهای جامعه توسط حکومتیان و بگیر و ببند و دخالت مذهب در جامعه و زندگی خصوصی افراد و آپارتاید جنسی و ستم بر زنان در خشم و اعتراض نباشد. بحران و فلج اقتصادی و سلطه باندهای چپاولگر و مافیایی اسلامی هیچ راهی در برابر حکومت برای پاسخگویی به خواستهای کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر بخشهای مردم باقی نمیگذارد. اعتصابات و اعتراضات گسترده توده ای جزء جدایی ناپذیری از سیمای سیاسی ایران خواهد بود. این حکومت در بن بست کامل اقتصادی و سیاسی در برابر موج انقلاب دارد دست و پا میزند و با خیزش های بعدی انقلاب مردم از هم خواهد پاشید.

فضای انقلاب و سرنگونی در ایران بسرعت گسترده خواهد شد. امید و عزم سرنگونی و فضای انقلابی، خصوصیت اوضاع سیاسی ایران است. جامعه از آلترناتیوهای استحاله و رفراندوم و اصلاح طلبان قلابی حکومتی و هرنوع آمیزش اسلام با حکومت بسرعت عبور کرده است. مردم خواستهای روشن و اساسی ای دارند که با تحولات عمیق اجتماعی میتواند عملی شود.

حزب کمونیست کارگری خود را نماینده این تحول عمیق میداند. ما خودرا عمیقا همگام و همراه عزم سرنگونی و انقلاب مردم برای خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی میدانیم و در اولین گام بعد از سرنگونی این حکومت رفاه و تامینات اجتماعی برای تک تک مردم، درمان رایگان برای همه، آموزش رایگان برای همه، جدایی مذهب از دولت و آموزش و پرورش، ممنوعیت اعدام، آزادی بی قید و شرط بیان و تحزب و تشکل را بعنوان فوری ترین و پایه ای ترین خواستهای مردم متحقق خواهیم کرد.

ما همه کارگران و مردم را به شرکت همه جانبه در امر سرنگونی و دفاع از ارزشهای انسانی و برابری طلبانه فرا میخوانیم. حزب کمونیست کارگری حزب انقلاب و آزادی و برابری و رفاه برای همه، حزب انقلاب سوسیالیستی است و مصمم است انقلاب مردم ایران برای آزادی و رهایی را به سرانجام و پیروزی برساند.

زنده باد انقلاب مردم برای آزادی و برابری و رفاه!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران

١٧ ژانویه ٢٠١٨، ٢٧ دی ١٣٩۶

 

نظرات مسدود است.HOME