بهزاد سهرابی-« دست تروریست های جانی و مرتجع از سر مردم کوتاه باد »

« دست تروریست های جانی و مرتجع از سر مردم کوتاه باد »

مردم ایران روز گذشته، چهارشنبه ۱۷ خرداد ۹۶، همزمان شاهد دو حملهمسلحانه سازمان یافته و برنامه ریزی شده در دو نقطه از تهران توسطدو تیم از تروریست ها بودند. بر اساس خبرهای منتشر شده این عملیات، تاکنون ۱۷ کشته و بیش از ۴۰ نفر مجروح بر جای گذاشته است. بسیاری از جان باخته گان کسانی هستند که به دلایل مختلف برای بیاندردها و حل مشکلات شان به نمایندگان مجلس مراجعه کرده بودند. طبقگزارشات ضد و نقیضی که برخی از مقامات امنیتی اعلام کرده اند،تروریست ها نیز که تعداد آن ها در هر دو عملیات ۶ نفر بوده است،تماماً کشته شده اند. قابل توجه اینکه هنوز عملیات تروریستی بهپایان نرسیده بود که جریان تا مغز استخوان فاسد و مرتجع داعش باارسال ویدئو ـ کلیپی کوتاه، از شبکه خبررسانی “اعماق”، مسئولیتعملیات را بر عهده گرفت. عملیاتی که منجر به کشته و زخمی شدن عدهای از مردم بی گناه، از باغبان گرفته تا عابرین پیاده و همچنین سه نفر ازمعلمان و فرهنگیان کشور به نام های ” حسین جلالی “، “حسینبنی اردلان ” و خانم ” هانیه اکبریانی ” گردید. فرهنگیانی که برایپیگیری مطالبات خود و همکاران شان از استان خراسان شمالی وشهرستان نور به تهران آمده بودند.
جدا از این که چنین اعمال جنایتکارانه ای را چه افراد، جریانات و یاگروه هایی انجام داده باشند، باید اذعان نمود که این قبیل اقداماتتروریستی ــ که به طور قطع سرنخ آن در دست دولت های هار و قدرتمندسرمایه داری جهانی و عوامل آن ها در سرتاسر دنیا قرار دارد ــ درنهایت مردم را آماج تهاجمات کور و ضد انسانی خویش قرار می دهد. ضمن اینکه به نوبه خود می تواند به بهانه های مختلف مورد بهره برداریو سوء استفاده حاکمان و حافظان سرمایه قرار گرفته و دست صاحبانسرمایه و عوامل آنان را برای سرکوب جنبش های اجتماعی و مبارزاتحق طلبانه کارگران و قشرهای مختلف مردم باز بگذارند.
جنگ ها و عملیات تروریستی که در سال های اخیر از جانب دولت هاوگروه های واپسگرا و مرتجع در مناطق مختلف جهان به راه افتاده را بایددر زمره سیاست ها و راه حل های سرمایه جهانی و ایادی شان برای بهکجراهه کشاندن مبارزات طبقاتی کارگران و توده های محروم و کاهشبحران ها

نظرات مسدود است.HOME