انجمن مارکس-در شهر کلن آلمان برگزار میکند!سیاست تازه  کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران  در متن تحولات خاورمیانه

انجمن مارکس

در شهر کلن آلمان برگزار میکند!

سیاست تازه  کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران  در متن تحولات خاورمیانه

شرکت کنندگان؛

حیدر گویلی، محمد اسنگران، صالح سرداری، همایون گدازگر و نسان نودینیان

زمان برگزاری یکشنبه ١٨ ژوئن ٢٠١٧

شروع جلسه؛ ساعت ١۶

آدرس:

Alte Feuerwache Köln, Melchiorstr3

تلفن تماس

۰۱۷۶ ۴۰۵۷۲۷۶۷

انجمن مارکس با مدیریت پروین معازی اداره میشود.

 

نظرات مسدود است.HOME