اعلام موجودیت-“کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی – گوتنبرگ (سوئد(“

اعلام موجودیت

“کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی – گوتنبرگ (سوئد(“

کارگران و آزادیخواهان !
در ١۶ دهمین روز اعتصاب غذاى کارگر زندانى رضا شهابی ، ما جمعی از فعالین سیاسی و مدافعین حقوق کارگری در شهر گوتنبرگ سوئد ، در دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت و دیگر زندان ها ؛ حرکتی را تحت عنوان ” کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی – گوتنبرگ ( سوئد)” طی روزهای آینده آعاز می کنیم . بدینوسیله در اعتراض به فضای خفقان و سرکوب در ایران و ادامه بازداشت فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی ، همه شما آزادیخواهان و انسان های شرافتمند و فعالین گروهها و احزاب باورمند به امر تحکیم مبارزه طبقاتی را مخاطب قرارمی دهیم تا از هفته پیش رو، روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت۱۷ در میدان یرن توریت – گوتنبرگ گردهم آئیم.

آزادی خواهان ؛ بیاییم در شرایطی که صدای اعتراض و اعتصاب رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی در سطح خبرگزاری های داخل کشور سانسور می گردد . ما پژواک صدای آنان در خارج از کشور باشیم.

کارگر زندانی – زندانی سیاسی – آزاد باید گرددد!
کمپین دفاع از رضاشهابی و دیگر زندانیان سیاسی – گوتنبرگ (سوئد(
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۲۵ اگوست ۲۰۱۷

نظرات مسدود است.HOME