اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست-موج جدید اعتراضات حق طلبانه مردم در کردستان عراق

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درمورد

موج جدید اعتراضات حق طلبانه مردم در کردستان عراق

از روز دوشنبه گذشته ١٨ دسامبر، یکبار دیگر آتش خشم مردم معترض و حق طلب بخش مهمى از شهرهاى زیر حاکمیت دولت اقلیم کردستان عراق  را فرا گرفته است . حکومت مستاصل و به بن بست رسیده احزاب ناسیونالیست در مقابل تحرک گسترده توده هاى مردم و مطالبات برحق آنها جوابى ندارد. اما با اقدامات سرکوبگرانه نیروی نظامیشان  تاکنون دهها نفر زخمی ، تعداد زیادی بازداشت و مشخصا در شهر رانیه چند نفر جانباخته اند. این اقدامات سرکوبگرانه از جانب ما بشدت محکوم است.

واضح است مردمى که سالهاست بجاى زندگى عادى و امنیت و رفاه ،  کارشان رویارویی مداوم علیه بى کفایتى و فساد مقامات حاکم شده است، حق دارند تا تغییر شرایط زندگى و رسیدن به خواستهایشان به مبارزه ادامه دهند. اما کار مبارزه مردم کردستان عراق اکنون دیگر از  مرز مقابله با فساد و علیه تحمیل فقرو ندارى ویا براى تامین حداقل رفاهیات و خدمات عمومى گذشته است . مردم به روشنی خواستار به زیر کشیدن دولت اقلیم کردستان و پایان حاکمیت  احزاب ناسیونالیست هستند.  احزاب حاکم در چنان بحرانى گرفتار شده اند  که دراداره امور احزاب خودشان هم دچار مشکل شده اند. اکنون احزاب حاکم و دولت اقلیم شان از سر استیصال وعده “انتخابات زودرس” را در سه ماه آینده میدهند. اینها غافلند از اینکه نارضایتی عمیق و کنونی مردم کردستان عراق خود حاصل تجربه مستقیم مردم  از مضحکه های “انتخابات” و دایر کردن پارلمان  و دولت فاسدشان در ۲۷ سال گذشته است. این بار مردم مصمم و مبارز میتوانند و لازمست این ترفندهای فریبکارانه را کنار بزنند.

اگرچه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به مثابه احزاب اصلى ناسیونالیست در حکومت ، دیگر از نظر اکثریت مردم جامعه کردستان عراق مشروعیتى ندارند ، اما بخشی از جریانات ناسیونالیست و اسلامی از جمله حزب گوران (تغییر) و کومه ل اسلامی که ریاکارانه و فرصت طلبانه چهره اپوزیسیونی را به خود گرفته و همین دیروز از “دولت  و پارلمان اقلیم” خود را کنار کشیده، در صددند با تکیه برنارضایتى برحق مردم و با وعده “دولت نجات ملی”  در زیر بیرق و سیاستهاى شناخته شده ناسیونالیسم کرد یک حکومت اقلیم دیگر اینبار با سرکردگى خودشان دایر کنند. لازمست مردم آگاه سیاست ارتجاعی این جریانات را نیز با قاطعیت دور بریزند. این به اصطلاح “اپوزیسیونها” که بخشى از آنها اسلامى هم تشریف دارند، خود در نکبت حاکمیت سه دهه گذشته،  در سرکوب مخالفین و کشتار زنان، کارگران، کمونیستها، آزادیخواهان و روزنامه نگاران مقصر وشریک جرم حکومت هستند. متاسفانه خلأ حضور رهبری سوسیالیستى سازمانیافته ، مقتدر و توده اى و مورد اعتماد که بتواند در وضعیت بحرانى کنونى رهبری مبارزات برحق در جامعه کردستان را بعهده بگیرد ، شرایطى پیش آورده است که احزاب دیگر ناسیونالیسم کرد و بخشى از میلیونرهاى طبقه سرمایه دار که اتفاقا به قیمت فقر و تباهى کارگران و مردم زحمتکش فربه شده اند ، این فرصت را به دست آورند، خود را به عنوان “آلترناتیو و نجات دهنده جامعه” از بن بست کنونى معرفی کنند. اینها خود جزو پیکره هیئت حاکمه بورژوا ناسیونالیستی سه دهه گذشته بوده و باید افشا و منزوی شوند.

مردم تحت ستم در کردستان عراق که چندین دهه تحت فشار و ستمگرى دولتهاى سرکوبگر مرکزى امنیت و آسایشى نداشتند ، طى سه دهه گذشته و  تحت حاکمیت احزاب ناسیونالیست هم بارها حقوق و کرامت و احترامشان لگد مال و امیدشان براى رهایی همیشگى از سلطه دولتهاى سرکوبگر مرکزى به یاس تبدیل شده است . بخصوص پس از رفراندوم برحق اخیر مردم و تلاش برای به شکست کشاندن اراده و رأى مردم با تبانى دولت مرکزى عراق وجمهوری اسلامى توسط این احزاب،  امروز هرعابرى در کردستان عراق مى داند که سرنوشت و آینده نسلهاى آینده شان قربانى رقابت درون خانوادگى احزاب بورژوایى حاکم و در یوزگى آنها در مقابل دولتهاى سرکوبگر منطقه شده است.

در چنین شرایطى دولت مرکزى عراق با کمک رژیم جمهورى اسلامى با به گروگان گرفتن نان مردم و تهدیدات نظامى مى خواهد هم باعث تفرقه و جنگ داخلى در بین احزاب رقیب شود و هم از طریق وابستگانش در کردستان عراق ، مردم را ناچار از تسلیم وکشاندن به دنبال سیاستهاى خود بکنند . بهمین دلیل شرایط پیچیده کنونى مسئولیت و حساسیت ویژه اى جلوى پاى مردم معترض و رهبران اعتراض آنها قرار داده است . وظیفه رهبران آگاه و روشن بین این مبارزات برحق است که اولا دخالتها و توطئه هاى دولت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی  و همدستی جریانات ناسیونالیست و اسلامی متحد این دو دولت ارتجاعی را بی ابهام افشا و ناکام کنند.ثانیا    سرمایه داران و میلیونرهایی که رقابت بر سر سهم برى از ثروت و قدرت در جامعه  آنها را به جبهه مقابل هم طبقه ایهایشان در حکومت اقلیم پرتاب کرده، افشا و طرد کنند.

اعتراضات حق طلبانه مردم کردستان و به حرکت درآمدن اراه مستقیم آنها لازمست در تشکل و سازمان و ارگانهای اعمال اراده مستقیم آنها تجسم پیدا کند. مردم معترضی که به حق خواستار به زیر کشیدن دولت اقلیم کردستان و پایان حاکمیت احزاب ناسیونالیست حاکم هستند، به جای آن لازمست در ارگانهای اعمال اراده و حاکمیت مستقیم  مردم سازمان یابند. رهبران آگاه و سوسیالیست این اعتراضات، کمونیستها و آزادیخواهان در این زمینه لازمست با روشن بینی گام بردارند. وقت آن است در محلات، محلهای  کار و زیست و در شهرها، مجامع عمومی و شوراها را سازمان داد وحاکمیت متکی به اعمال اراده مستقیم مردم را جاری کرد. همان کاری که مردم شهرهای کردستان عراق در جنبش شورایی سال ۱۹۹۱ و برای مدت کوتاهی اعمال اراده خود از طریق شوراها را تجربه کردند. این تجربه مثبت را باید تکرار کرد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

 

۳۰  آذر ۱۳۹۶ – ٢١ دسامبر ٢٠١٧

 

نوشتن نظرHOME