اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درباره-اعتراض روز گذشته در شهر سنندج

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درباره:

اعتراض روز گذشته در شهر سنندج

علیه سرکوبگریهاى جمهورى اسلامى در کردستان بپاخیزیم!

روز گذشته پنجشنبه ١۶ شهریور تظاهرات از قبل اعلام شده کارگران و مردم آزادیخواه سنندج، در اعتراض به کشتار اخیر کولبران و همبستگى با اعتراض مردم بانه، علیرغم آمادگى از پیشى نیروهاى سرکوبگر رژیم در سطح شهر با شکوه فراوان برپا گردید.

ماموران امنیتى رژیم در شهر سنندج به خیال خود و به قصد خنثى کردن حرکت اعتراضى مردم، از صبح روز پنجشنبه عده اى از فعالین کارگرى و اجتماعى سنندج را احضار و تا غروب این روز در گروگان خود نگهداشتند. اما زهى خیال باطل، نزدیکیهاى غروب سنندج مبارز و میدان اقبالش بطرف میدان مرکزى شهر یکبار دیگر شاهد تجمع شکوهمند هزاران نفر از عاشقان دفاع از انسانیت شد. صف فراوان مزدوران رژیم نظاره گر هاج و واج طنین شعار؛ “بانه تنها نیست، سنندج پشتیبان است” بودند.

تجمع جسورانه زنان و مردان مصمم با بى محل کردن هلیکوپتر در حال پرواز و خنثى کردن یورش هاى گاه و بیگاه مزدوران مایوس، به راه و برنامه خود ادامه داد و با حضور باشکوه خود نوید امکان پذیرى رویاروئی علیه رژیم هار اسلامى را به نمایش گذاشت. مردم مبارز سنندج با اعتراض به کشتار زحمتکشان کولبر و مردم معترض بانه، دیگر شهرهاى کردستان را به همراهى فراخوانده اند. این تنها راه مؤثر علیه سرکوب و کشتار و تحمیل فقر و ندارى و تمامى مصائب دامنگیر جامعه است .

مردم مبارز کردستان!

براى کوتاه کردن دست جمهورى اسلامى از ادامه جنایت و کشتار، از اعتراض کولبران و مردم بانه پشتیبانى کنید. تجمع و اعتراض دستجمعى شما و دنبال کردن اعتراض مردم شهر سنندج در شهرهاى دیگر ممکن است و مى تواند جمهورى اسلامى را وادار به عقب نشینى کند. با تمام امکان براى پایان دادن به کشتار کولبران و آزادى دستگیر شدگان اعتراضات بانه و سنندج بکوشید.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

١٧ شهریور ١٣٩۶

 

نوشتن نظرHOME