اطلاعیه گروه انقلابی و کمونیستی “خوشه های خشم “- در همبستگی با قیام کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم ایران

اطلاعیه ی جمعی از کمونیست های ایرانی متشکل در گروه انقلابی و کمونیستی “خوشه های خشم”

در همبستگی با قیام کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم ایران

ما جمعی از کمونیست های انقلابی ایران در تبعید، امروز تریبون سخنرانی کنفرانس روزا لوکزامبورگ را که رفقای انقلابی مان از سرتاسر جهان به این کنفرانس آمده اند، برای کسب حمایت بین المللی از قیام توده های تحت سرکوب و استثمار رژیم سرمایه داری اسلامی ایران اشغال می کنیم.
این اشغال نبایستی به منزله اخلال در این کنفرانس تلقی شود، زیرا معتقدیم صدای انقلابیون باید از تریبون های متعلق به خود آنان شنیده شود نه از بلندگوهای سرمایه داری لیبرال و امپریالیستی.
امروز دفاع همه جانبه و همبستگی با قیام مردم ایران علیه رژیم اسلامی وظیفه تمام نیروهای مترقی و انقلابی جهان است. به همین خاطر اینجا هستیم و انتظار داریم که از فرودستان قیام کننده و رفقای کمونیست و چپ ما که هم اکنون در زندان های رژیم ایران محبوس و زیر شکنجه هستند، حمایت شود.
از آغاز قیام تا به امروز هزاران زندانی سیاسی به خصوص فعالین چپ و کارگری و زنان در زندانهای امنیتی رژیم محبوس هستند که توسط تکنولوژی کنترل اینترنت و تلفن ساخت آلمان شناسایی و دستگیر شده اند.
همچنین بیش از دهها نفر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ایران که مجهز به مرسدس بنز و فلوکس ترانسپورترهای آلمانی و اسلحه های ساخت این کشور ویژه سرکوب اعتراضات شهری هستند، در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شده اند.
رژیم ایران موثرترین شریک قدرت های امپریالیستی در تقسیم مجدد امپریالیستی خاورمیانه در جنگ کثیف سوریه، عراق و یمن است. این جنگ تنها یک رقابت هژمونیک میان امپریالیسم امریکا و نئوامپریالیسم روسیه است که بازیگران منطقه ای آن را مربع ارتجاعی رژیم اسلامی ایران، رژیم دیکتاتوری اردوغان، پادشاهی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اسرائیل تشکیل می دهند.
ما از رفقای انقلابی خود خواستار مطالبات ذیل هستیم:
اول: موضع گیری رسمی در حمایت از طبقه کارگر و فرودستان شورشی در ایران
دوم: اعلام جرم علیه دفاتر رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشارهای انقلابی و سیاسی بر دولت های کشورهای خود در راستای بایکوت سیاسی ـ دیپلماتیک رژیم ایران
سوم: منابع و امکانات خودتان را به ویژه در حوزه رسانه و میدیا در اختیار نیروهای انقلابی ایران بگذارید تا نیروهای سلطنت طلب، رفرمیست ها و اپوزیسیون پرو امپریالیستی رژیم ایران که تمام رسانه های غربی به آنها اختصاص یافته، صدای شورش و اعتراض فرودستان در ایران را مصادره نکنند.

نان کار آزادی
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
جمعی از کمونیست های انقلابی ایران در تبعید
شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸
۲۳ دیماه ۱۳۹۶
برلین – آلمان

لینک اشغال کنفرانس رزا لوگزامبورگ در برلین المان را می توانید در صفحه ی فیس بوکی این گروه یعنی صدای انقلاب دنبال کنید
https://www.facebook.com/1562095753882286/videos/vb.1562095753882286/1575038269254701/?type=2&theater&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1515971861382373

نظرات مسدود است.HOME