اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست- محمود صالحی فوری و بدون فید و شرط آزاد باید گردد!

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست- محمود صالحی فوری و بدون فید و شرط آزاد باید گردد!

روز  شنبه ۶ آبانماه ۱۳۹۶ محمود صالحی از فعالین  سرشناس جنبش کارگری ایران و کردستان ، پس از انجام دیالیز جلو بیمارستان سقز توسط مامورین امنیتی رژیم اسلامی  بازداشت و پس از انتقال به ”  دادگاه  اجرای احکام ” ابلاغ یکسال حکم تحمیلی،  به زندان مرکزی این شهر منتقل گردید.

بازداشت فعالین و رهبران عملی کارگری و دیگر جنبش های آزادیخوه و برابری طلب بویژه معلمان،. و …  بطور سیتماتیک و با برنامه در تداوم تشدید بخشیدن به سیاست سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت و فشار  در جامعه برای منکوب کردن  و جلوگیری از رشد و گسترش اعتراضات جنبش مطالبات  اقتصادی و معیشتی کارگری – اجتماعی وهر گونه صدای اعتراض آزدایخوهانه اجتماعی است. تا بتواند بهشت موعود سود آوری بدون مانع سرمایه داری  در ایران را با ایجاد ” کار ارزان کارگر خاموش ” فراهم بنماید.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست.  بازداشت محمود صالحی را محکوم می کند و فوری و بدون قید و شرط خواهانه آزادی وی و سایر فعالین کارگری و معلمین می باشد .

از مردم مبارز کردستان و بویژه  شهر سقز درخواست می کنیم. در تلاش برای آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی، در همبستگی اجتماعی و یاری کردن خانواده اش برای تحقق این امرمبارزاتی و آزادیخوهانه، دریغ نکنند!

کمیته کردستان حزب حکمتیست

۷ آبانماه ۱۳۹۶- ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷

 

نظرات مسدود است.HOME