اطلاعیه شماره۱۴ کمپین- ( فراخوان به آکسیون درپشتیبانی ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی وزلزله زدگان غرب ایران ).

اطلاعیه شماره۱۴ کمپین ( فراخوان به آکسیون درپشتیبانی ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی وزلزله زدگان غرب ایران ).


انسانهای آزادیخواه ومترقی .
رژیم ضدآزادی سرمایه داری اسلامی ایران با وقاهت تمام به تعرضات گسترده خودش برعلیه منافع کارگران ودیگرنیروهای مبارزافزوده وبا گستاخی تعدادی ازکارگرانی راکه بیش ازدههاسال در سیاهچالها زندانی کرده بوده را اززندان گوهردشت کرج به زندانهای ارومیه وبروجرد تبعید کرده آنهم درشرایطی که دیگرکارگران زندانی همچون محمود صالحی دوکلیه خودش را درزندان ازدست داده ورضاشهابی اعلام کرده که دیگرحاضرنیست غذای زندان را که همیشه همراه ته سیگاروموومگس بوده را تحویل بگیرد وهمچنین ازبرخورد گزمه های رژیم که با برخوردی توهین آمیزبا خانواده اوداشتند باعث شده که حال جسمانی رضا دگرگون شده واودراعتراض به این برخوردغیرانسانی مزدوران رژیم با خانواده اش حاضرنبود تحت معاینه وعکس برداری قرارگیرد.
علاوه برمواردآمده دربالا وقوع زلزله درغرب ایران وزیرآوارجان دادن صدها انسان وهزاران زخمی یکباردیگرثابت شده که .
قهرطبیعت هم برنظام طبقاتی عمیقا تاثیردارد وهمیشه تحتانی ترین اقشارهستند که قربانی زلزله وسیل و……. هستند واین آسیب های طبیعی راهی به زندگی عافیت نشینان ندارد ودقیقا این است تاثیرطبقاتی قهرطبیعت .
انسانهای شریف /فعالین وحامیان کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی گوتنبرگ سوئد در راستای پشتیبانی ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی وهمچنین حمایت اززلزله زدگان درروزسه شنبه ۲۱ نوامبرازساعت ۱۷ تا۱۸ درمیدان یرن توریت درآکسیون اعتراضی شرکت نمائید .
سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران .
کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی گوتنبرگ سوئد . ۱۸ نوامبر۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME