اطلاعیه شماره ۱۸ کمپین ( فراخوان به آکسیون ـ رضاشهابی بی قیدوشرط بایدآزادشود )‎

اطلاعیه شماره ۱۸ کمپین ( فراخوان به آکسیون ـ رضاشهابی بی قیدوشرط بایدآزادشود )‎

١٨اطلاعیه شماره
فرخوان به آکسیون؛ رضا شهابی بی قید و شرط باید آزاد شود


مردم آزاده و مبارز
مبارزه متحدانه جنبش کارگری در داخل و خارج کشور توانست محمود صالحی چهره آشنای جنبش کارگری و فواد زندی از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری را از زندان برهاند. اما همچنان که در جریان هستید ، رضا شهابی با شرایطی وخیم تر در زندان است.
روز شنبه یازدهم آذرماه ١٣٩۶خورشیدی ، برابر با دوم دسامبر ٢٠١٧ رضا را به بیمارستان منتقل میکنند، اما با وجود هشدار پزشکان دال بر ضرورت معالجه و آزادیش ، بازهم به زندان بازگردانده شد و در کمال بیشرمی با یک اکیپ امنیتی و حفاظتی خودرو حامل رضا شهابی را اسکورت کردند.با عدم آزادیش قصد دارند که فشار بیشتری بر او وارد کنند، تا از فعالیت های سندیکائی و کارگری دست بکشد ،ولی زهی خیال باطل، عزم و اراده آهنینش همچنان پابرجاست. رژیم ضد کارگری حاکم بر ایران، همواره با سناریوهای مذبوحانه سعی در مخدوش کردن صف کارگران داشته و دارد. در همین راستا و با توجه به فشار سندیکای شرکت واحد، خانواده رضا شهابی و فعالین کارگری و سیاسی در داخل و خارج از کشور، جدیدا با ارائه چند تاریخ نامعلوم، از آن جمله ١٨ دی سال جاری را برای آزادی رضا شهابی تعیین کرده است. ما ضمن محکوم کردن این حربه ی عوامفریبانه رژیم و ایجاد فضای یاس و ناامیدی، اعلام می کنیم همچون گذشته و چه بسا بیشتر از پیش برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی این فعال کارگری سرشناس، و دیگر زندانیان سیاسی پافشاری و مبارزه بی امان را برای رهایی دیگر زندانیان سیاسی از جمله محمد نظری، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، رامین حسین پناهی ، آتنا دائمی ، سعید شیرزاد و….. ادامه خواهیم داد.
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد، در روز سه شنبه پنجم دسامبر ٢٠١٧ میلادی در ساعت ١٧.٠٠ تا ١٨.٠٠ تمام آزادیخواهان در این شهر را به آکسیون اعتراضی و ایستاده در میدان یرن توریت فرا میخواند تا اعتراض خود را به رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نشان داده و صدای فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در بند باشیم. وعده ما در میدان یرن توریت ، آنها را تنها نگذاریم
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی، گوتنبرگ/ سوئد
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با سوم دسامبر ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME