-اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهدید تلفنی دوتن از فعالین کارگری از سوی وزارت اطلاعات

اطلاعیه خبری

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

تهدید تلفنی دوتن از فعالین کارگری از سوی وزارت اطلاعات

بگزارش  کمیته پیگیریایجاد تشکلهای کارگری ایران، طی چندین تماس تلفنی،  از سوی وزارت اطلاعات  دوتن از فعالین کارگری اقایان محمود صالحی وبهنام ابراهیم زاده مورد تهدید قرار گرفتند وزارت اطلاعات اقای محمود صالحی را تهدید به بازداشت کرده است انها دلیل تهدید این دو فعال کارگری را ارتباط با زندانی فرهاد سلمان پور ظهیر که مدت پنج ماهی است در بند ٢٠٩وزارت در سلول انفرادی بسر میبرد بیان کرده اند لازم به ذکر ا ست محمود صالحی سخنگو و مسول کمیته دفاع از   بهنام ابراهیم زاده در زمان دستگیری بوده ودر حال حاضر از سوی دستگاه قضایی به نه سال حبس محکوم گردیده  است بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری وعضو کمیته. پیگیری وعضو جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان میباشد که به تازگی در روز یازده اردیبهشت جاری بعد از تحمل نزدیک به هشت  سال حبس  در زندان اوین ورجای شهر ازاد شد.

فعالین کارگری از جمله محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده در حلقه ای از حمایتهای بین المللی و داخل کشوری قرار دارند.

فعالین کارگری و معلمان سخنگویان شناخته شده ای هستند.

 

تهدید فعالین کارگری و معلمان سیاست ناکام حکومت اسلامی است.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهدیدهای امنیتی علیه فعالین کارگری محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده  را محکوم میکند و فعالین  کارگری، معلمان و مدافعین حقوق زنان، کودکان و زیست محیطی را فرا میخواند هر چه گسترده تر علیه سیاست ” اتهام امنیتی”  فعالیت، فعالین کارگری و معلمان و تشکل های مدنی متحدانه بایستند.

١١ خرداد ١٣٩۶

١ ژوئن ٢٠١٧

نظرات مسدود است.HOME