اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-وضعیت وخیم  زلزله زدگان منطقه ثلاث باباجانی

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 

وضعیت وخیم  زلزله زدگان منطقه ثلاث باباجانی

طبق خبر منتشر شده؛ وضعیت مسکن، بهداشت،امکانات ایمنی و تغذیه زلزله زدگان در منطقه  ثلاث باباجانی وخیم و نامناسب گزارش شده.

مردم در سطح سراسری از زلزله زدگان حمایت کردند و آنها را تنها نگذاشتند!

سازماندهی مبارزه برای تحمیل خواستهای زلزله زدگان به دولت امری فوری است.

اسکا ن مناسب، بیمارستانهای مناسب و خدمات رایگان پزشکی، و دارو و خدمات رایگان مراقبت از کودکان خواست فوری زلزله زدگان است.

اعتراضات سراسری علیه حاکمان جنایتکار اسلامی در ده ها شهر در ایران بشکل گسترده درجریان است. مردم  برای نان، کار و آزادی، علیه فقر و علیه فساد و دزدی هیئت حاکمه به میدان آمده اند.

در شرایط انقلابی کنونی که مردم در خیابانها هستند و علیه نظام جنایتکار جمهوری اسلامی متحدانه دست به اعتراض میزنند،  نگاه ها  به طرف زلزله زدگان را بیشتر کنیم. در تجمعات سراسری خواست رسیدگی فوری به وضعیت و اسکان زلزله زدگان را همه گیر کنید!

١۵ دی ١٣٩۶

۵ ژانویه ٢٠١٨

 

نوشتن نظرHOME