اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-اعتراض کارگران شهردادری مریوان

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

طبق خبر منتشر شده؛ امروز ۶ دی ماه ٩۶  کارگران شهرداری مریوان علیه پرداخت نکردن ٨ ماه حقوق هایشان  در محل شهرداری این شهر دست به اعتصاب زده اند . در چند ماه کذشته کارگران علیه پرداخت نشدن حقوق هایشان دست به اعتراض زده اند.

شهردار مزدور و مقامات جمهوری اسلامی از پرداخت حقوق های معوقه کارگران شهرداری که بالغ بر  ١٩ میلیارد تومان است سر باز زده و با اقداماتی صد انسانی، دست به اخراج و بیکارسازی زده و تاکنون ١۵١ کارگر شهرداری در بخش خدمات را اخراج کرده اند.

شهرداری مریوان و جمهوری اسلامی باید ٨ ماه حقوق های پرداخت نشده   کارگران شهرداری را فوری پرداخت کند.

اخراج  کارگران شهرداری بجای پرداخت حقوق های پرداخت نشده، اقدامی ضد انسانی است.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران مردم مبارز مریوان را به حمایت و پیوستن به اعتصاب کارگران شهرداری، فرامیخواند. کارگران اخراجی باید فوری بسرکارهایشان برگردانده شوند و حقوق های معموقه آنها باید پرداخت شود.

خانواده های کارگران شهرداری را  به پیوستن به اعتصاب کارگران دعوت میکنیم.

۶ دی ١٣٩۶

٢٧ دسامبر ٢٠١٧

 

نوشتن نظرHOME