اطلاعیه تلویزیون کانال جدید -کانال جدید از امروز روی دو ماهواره یاه ست و هاتبرد پخش میشود

کانال جدید از امروز روی دو ماهواره یاه ست و هاتبرد پخش میشود

به اطلاع عموم میرسانیم که با توجه به شروع خیزش انقلابی مردم و اوضاع متحولی که در ایران شروع شده است، تلویزیون کانال جدید که در یکسال گذشته از ماهواره یاه ست پخش میشود، از امروز٢٢ دیماه (١٢ ژانویه) از هاتبرد نیز پخش میشود.

مشخصات کانال جدید در یاه ست:

فرکانس ١٢۵٩۴

سیمبل ریت ٢٧۵٠٠

FEC ٢/٣

پلاریزاسیون عمودی

هاتبرد:

فرکانس ١١۴٧١

سیمبل ریت ٢٧۵٠٠

FEC ۵/۶

پلاریزاسیون عمودی

مشخصات کانال جدید در این دو ماهواره را به دیگران اطلاع دهید. کانال جدید صدای مردم است، صدای انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی، صدای مردمی که در خیابان ها فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر میدهند و در کارخانه ها دست به اعتصاب و تجمع میزنند. صدای مادران و پدرانی است که در مقابل زندانها آزادی عزیزان خود را میخواهند. صدای مردم به خروش آمده علیه کل دم و دستگاه جنایت و چپاول اسلامی است. صدای زنانی است که تبعیض و تحقیر و نابرابری و تحمیلات اسلامی را نمیخواهند. این رسانه را به هر شکل که میتوانید از جمله با کمک مالی تقویت کنید.

نظرات مسدود است.HOME