اطلاعیه تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست کارگرى ایران – حکمتیست -با تمام توان به حمایت از مبارزات مردم  ایران برخیزیم!

با تمام توان به حمایت از مبارزات مردم  ایران برخیزیم!

اطلاعیه تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست کارگرى ایران – حکمتیست

خطاب به ایرانیان مقیم خارج از کشور، احزاب، سازمانها، نهاد ها و همه آزادیخواهان به حمایت از مبارزات مردم در ایران برخیزیم.

مبارزات مردم ایران براى سرنگونى جمهورى اسلامى وارد دوران تعیین کننده اى شده است. آتش خشم مردم ایران شعله ور شده است. اردوی کارگران  و زحمتکشان در ایران زیر استبداد و اختناق سیاسی و فرهنگی و به دلیل اوضاع بحرانی اقتصاد ایران تحت حاکمیت ارتجاع کثیف اسلامی کارد به استخوانشان رسیده است. در چند روز گذشته در شهرهاى مختلف ایران، ما شاهد تعرض وسیع و گسترده مردم به مراکز قدرت و نمادهاى جمهورى اسلامى از سوى مردم  مبارز آزادیخواه شجاع و آگاه بوده ایم. جمهورى کثیف و مجرم اسلامى از هر سو مورد تعرض حق طلبانه مردم قرار گرفته است و با بزرگترین چالش در طول عمر ننگین و پر از جنایت خود روبرو شده است. عربده کشی و گرز چرخانی ایادی و نیروهای سرکوبگر رژیم دیگر نمی تواند مردم را به تمکین وادارد. به همین ترتیب مردم هم با لحظات تعیین کننده اى براى تعیین سرنوشت خود روبرو شده اند. جمهورى اسلامى که فقط با کشتار و سرکوب سرپا مانده است، مذبوحانه تلاش مى کند از طرق مختلف از انرژى انفجار اجتماعى بکاهد، اما در عین حال از سبعیت و درنده خویى هیچ کم نمى کند. در روزهاى اخیر دهها  نفر از تظاهر کنندگان و معترضین به وضع موجود را به قتل رسانده، صدها نفر مجروح شده و هزاران نفر یا دستگیر شده اند یا در معرض دستگیرى قراردارند. اقدامات جنایتکارانه روزهای اخیر این رژیم به پرونده سنگین جرم و جنایت سران جمهوری اسلامی اضافه میشود و به زودی باید پاسخگو و به مجازات برسند.

جنگ و جدال ۴٠ ساله ما کمونیستها، کارگران، آزادیخواهان، چپ ها و کلیه انسانهایى که جمهورى اسلامى را وصله ناجورى به جامعه ایران و به بشریت مى دانیم با این نظام پر از کثافت به لحظات تعیین کننده و سرنوشت ساز و پایانی رسیده است. بدون تردید هر یک از ما انسانهاى مبارز و شریف که زیر بار ننگ جمهورى اسلامى نرفته و سالهادرراه سرنگونى آن و برای ایجاد جامعه اى شایسته انسان امروزمبارزه کرده ایم، لحظه به لحظه خود را کنار توده هاى میلیونى متعرض به این نظم مملو از استثمار و استبداد مى دانیم و درسرنوشت آنان شریک  و به همین میزان در به زیر کشیدن این جرثومه فساد سهیم هستیم.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست کارگرى ایران- حکمتیست همه سازمانها، احزاب، گروهها، نهادها و همه انسانهای سرنگونی طلب و آزادیخواه را فرا مى خواند تا دست در دست هم و شانه به شانه مبارزات مردم ایران، به حمایت از این مبارزات برخیزیم. حرکتهای اعتراضی قدرتمند را سازمان دهیم و مراکز قدرت جمهوری اسلامی را در خارج از کشور مورد تعرض گسترده قرار داده و تاریخی دیگر برای رهایی از دست این رژیم سراپا جنایت رقم بزنیم. در این رابطه و در همکاری با دیگر نیروهای چپ و مترقی به زودی آکسیونهای حمایت از حرکت اعتراضی عظیم مردم ایران را در کشورها و شهرهای مختلف اعلام میکنیم . ما همه آزادیخواهان را به شرکت در این آکسیونها فرامیخوانیم.

           کمیته  تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست کارگرى ایران – حکمتیست

                              دوم ژانویه ٢٠١٨-  ١٢ دى ١٣٩۶

نوشتن نظرHOME