اصغر کریمی – صحبتی با کارگران بازنشسته فولاد.. صحبتی با کارگران هپکو

صحبتی با کارگران بازنشسته فولاد

کارگران بازنشسته فولاد!

شما و خانواده هایتان در هفته های گذشته نمونه ای از جسارت، پیگیری و اتحاد را در تهران و اصفهان و کرمان به نمایش گذاشتید. خواست های شما مبنی بر حقوق بالای چهار میلیون و درمان پایدار و کارآمد یا درمان رایگان خواست همه مردم است. شعارهای تند و تیز شما علیه آیت الله ها و مقامات حکومت و دزدان و مفتخوران حاکم و صدا و سیمای منفورشان، حرف دل همه مردم است. استفاده شما از مدیای اجتماعی و تاکیدتان بر حضور خانواده ها و راهپیمایی های پشت سر هم شما مخصوصا در شهر اصفهان درس های بزرگی برای کل طبقه کارگر دارد. شما ستون محکم جنبش کارگری و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و یکی از رادیکال ترین بخش های آن هستید و بحق شایسته پشتیبانی همه جانبه همه مردم. جا دارد از جانب کل طبقه کارگر به شما و خانواده هایتان که قاطعانه در تجمعات اعتراضی حضور دارند درود بفرستیم.

اما تعداد بازنشستگان فولاد در سطح کشور ٨۵ هزار نفر است که با خانواده هایتان جمعیت عظیمی را تشکیل میدهید. در اصفهان و تهران،‌ کرمان و گیلان، خوزستان و آذربایجان و سایر استانهای کشور این جمعیت باید به میدان بیاید. شما و خانواده هایتان که در صف اول اعتراض بازنشستگان فولاد دست به تجمع همزمان در شهرهای مختلف و یا در تجمع سراسری در تهران زده اید، نقش مهمی در تشویق و به حرکت درآوردن کل این نیروی عظیم در سراسر کشور دارید. شما بدرست به حضور سایر بازنشستگان و خانواده هایشان در شبکه های اجتماعی تاکید کرده اید و این توان را دارید که این نیروی عظیم را در این گروهها نیز فعال کنید تا کل نیرویتان را برای حضور قدرتمند در خیابان آماده کنید و به میدان بیاورید.

انگل های حاکم به ورشکستگی و بی آبرویی خود و به نفرت و نارضایتی عمیق مردم دارند اعتراف میکنند، اما قصد دارند بحرانشان را بر سر شما و کل طبقه کارگر بشکنند. بشدت از خشم و اعتراض عمیق جامعه وحشت کرده اند و میدانند که به تمام معنی منزوی هستند. قدرت شما و خانواده هایتان و حمایت مردم بدون شک قادر است آنها را تسلیم خواست هایتان کند. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطعانه از خواست های بحق شما، همه کارگران و مردم زحمتکش، دانشجویان و همه انسانهای آزادیخواه را فرامیخواند که بهر شکل که میتوانند صفوف شما را تقویت کنند و صدای شما را رساتر سازند. حقوق شما و کلیه کارگران و بازنشستگان باید بالای خط فقر باشد، درمان برای همگان باید رایگان باشد و اعتراض و اعتصاب و تشکل بی قید و شرط آزاد باشد.

اصغر کریمی

از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

٢٧ آذر ١٣٩۶، ١٨ دسامبر ٢٠١٧

صحبتی با کارگران هپکو

بدنبال اعتراضات قدرتمند شما در مهرماه امسال، بجای پرداختن حقوق های شما، نهادهای امنیتی و قضایی در تبانی آشکار با کارفرمای هپکو بیست نفر از همکاران معترض تان را به دادگاهی در اراک احضار کرده اند. شما راهی جز عقب راندن آنها از این تصمیم و پشیمان کردن آنها ندارید وگرنه شما را گام به گام عقب میرانند و شرایط دشوارتری را به همه شما تحمیل میکنند.

تجربه صدها اعتراض دیگر نشان داده است که حکومت و ارگان های سرکوبش در جریان اعتراض کارگران کوتاه میایند و حتی تملق کارگران‌ را میگویند، اما همین که اعتراض به پایان رسید و آب از آسیاب افتاد تعدادی را احضار میکنند و برای آنها پرونده سازی میکنند، تهدید میکنند، آنها را وادار به دادن وثیقه میکنند و شمشیر زندان و اخراج را بالای سر آنها نگه میدارند. ولی شما توان اینرا دارید که باز هم متحد و یکپارچه همراه با خانواده هایتان به میدان بیایید. شما میتوانید کارگران آذرآب و مردم آزادیخواه اراک را خبر کنید و همبستگی شان را جلب کنید. اعلام کنید که به دادگاه نمیایید و این کارفرما است که باید بجرم بالاکشیدن حقوق شما محاکمه شود نه شما. اعلام کنید که اگر اعتراض به بالاکشیدن حقوق شما جرم است، همه شما مجرمید و همه شما و خانواده هایتان در مقابل دادگاه حاضر خواهید شد تا مقامات به جمعیت جوابگو باشند. برنامه آنها روشن است میخواهند شما را به دادگاه بکشانند و تهدید کنند و وثیقه بگیرند تا کارگران کارخانه را از ادامه اعتراض بازدارند. اما شما با اتحادی که تا کنون داشته اید و با همراهی خانواده هایتان و با جلب همبستگی مردم اراک قادرید این احضارها را به شکست کارفرما و ارگانهای همدست او تبدیل کنید.

مبارزه شما بسیار حق طلبانه است. بر اساس قانون آنها، شما به اخلال در نظم و تجمع غیر قانونی متهم شده اید و کارفرمایی که پنج ماه حقوق شما را بالا کشیده و مزدورانی که بر سر شما باتوم فرود آوردند، عین قانون رفتار کرده اند. این منطق آنها و قانون آنها است. این منطق را باید بر سرشان خراب کنید. اکثریت عظیم مردم شریف اراک و هزاران نفر در سراسر کشور که اخبار اعتراضات قدرتمند شما را شنیده اند، با شما هستند و از جهنمی که به شما و به همه آنها تحمیل شده، شدیدا معترضند. همراه با خانواده هایتان در شهر تجمع و راهپیمایی کنید و مردم را از تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی مطلع کنید و بخواهید از شما قاطعانه حمایت کنند. احضار شما باید لغو شود و هر نوع پرونده ای علیه شما به دور ریخته شود.

حزب کمونیست کارگری و تلویزیون کانال جدید در کنار شما است. تماستان را با ما محکمتر کنید.

ما احضار شما را قاطعانه محکوم میکنیم و کارگران آذرآب، دانشجویانی که در اعتراض قبلی شما را مورد حمایت قرار دادند،‌ مردم اراک و کلیه مراکز کارگری و تشکل های کارگری و آزادیخواه را فرامیخوانیم که به هر شکل که میتوانند از شما حمایت کنند.

اصغر کریمی

از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

١ دیماه ١٣٩۶، ٢٢ دسامبر ٢٠١٧

 

نوشتن نظرHOME