اصغر کریمی-امام جمعه همدان (غیاث الدین طه محمدی): “حدود ۶۰ دفتر امام جمعه در اغتشاشات مورد هجوم قرار گرفت”

امام جمعه همدان (غیاث الدین طه محمدی): “حدود ۶۰ دفتر امام جمعه در اغتشاشات مورد هجوم قرار گرفت”

مقامات حکومت هر طور میخواهند میتوانند رویشان را سرخ نگهدارند اما در “اغتشاشات” دیماه، مردم چند تارگت اصلی را در شهرهای مختلف انتخاب کردند: مراکز مذهبی از جمله دفاتر امام جمعه ها، دکل های صدا و سیما، نیروی سرکوب شبیه بسیج و سپاه، فرمانداری ها که بالاترین ارگان دولتی در هر شهر هستند و بانک ها که سمبل اقتصادیات حکومت و به عبارتی سمبل فقر و فلاکت مردم است. بدلیل حفاظت زیاد از زندان ها، در این مرحله مردم قادر به حمله به زندان ها نشدند تا عزیزان خود را از دست زندانبان ها بیرون بکشند. اما با تجمعات مستمر خود در مقابل اوین و برخی دیگر از زندان ها نشان دادند که زندان ها نیز یک تارگت دیگر مردمند.

اینها مظاهر اصلی حکومت و ابزارهای اصلی سرکوب و سر کیسه کردن مردم و منفورترین ارگان های حکومت اند و مردم آگاهانه یا از روی غریزه، غریزه ای که حاصل شناخت عمیق آنها است، سراغ آنها رفتند. مردم بخوبی ماهیت این ارگانها و نهادها را میشناسند و در جریان سرنگونی حکومت، آنها را تماما در هم خواهند شکست.

امام جمعه همدان و سایر امام جمعه ها بخوبی میدانند تا چه حد مردم از آخوند و مذهب و مراکز مذهبی نفرت دارند. انقلاب در ایران بشدت ضد مذهب است. فاز انقلاب فرهنگی علیه مذهب و سنن ارتجاعی مذهبی در دهه های گذشته‌ صورت گرفته و الان وقت انقلاب سیاسی علیه دولت مذهبی و ارگان های مذهبی حکومت است. هیچ چیز طبیعی تر از این نبود که در خیزش دیماه مردم سمبل های مذهبی را نشانه گیری کنند و آنها را به آتش بکشند.

نوشتن نظرHOME