اصغر کریمی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران-صحبتی با کارگران فولاد اهواز

صحبتی با کارگران فولاد اهواز

چهار هفته از تجمعات اعتراضی شما میگذرد و شما به درست تجمعاتتان را به مرکز شهر کشانده اید اما هنوز به خواست های شما پاسخی نداده اند و روز ۲۳ مرداد نیروهای امنیتی حکومت تعدادی از شما را بازداشت کردند تا آنها را بدلیل شرکت در این مبارزه تحت فشار قرار دهند. باز هم شما به درست این اقدام سرکوبگرانه را با ادامه تجمعاتتان پاسخ دادید و نشان دادید که برای به کرسی نشاندن خواست های بحق تان کوتاه نمیایید.

در این مدت عمیق تر و روشن تر از همیشه تجربه کردید که فقط و فقط باید به نیروی خودتان اتکا کنید شما ۴۰۰۰ نفرید و با خانواده هایتان جمعیت بزرگی هستید. تجربه زیادی در اعتصابات و تجمعات طولانی مدت دارید، تجربه حضور خانواده هایتان را در تجمعات زمستان سال قبل دارید که با حضور آنها بلافاصله بخشی از حقوق شما را پرداختند. بدون سازماندهی برای به میدان آوردن کل همکاران و خانواده هایتان، شما را میتوانند فرسوده کنند و همراه با بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین شما مبارزه تان را بی سرانجام بگذارند. حکومت از نیروی شما و اعتراض مردم وحشت دارد نمیتواند مبارزه گسترده شما را سرکوب کند اما تلاش میکند با تهدید به اخراج و دستگیری فعالین شما و پاسخ ندادن به خواست هایتان در میان شما تفرقه بیندازد، بخشی از کارگران را خانه نشین کند و شما را از ادامه مبارزه باز دارد.

شما میتوانید و باید بر این موانع غلبه کنید. مبارزات شما و شعارهای کوبنده شما در یک ماه گذشته توجه بسیاری از مردم را جلب کرده است. به این نیرو اتکا کنید. صدها هزار نفر دیگر از کارگران، جوانان و مردم محروم در اهواز خود را عمیقا با شما همدل میدانند. درد شما درد آنها هم هست. هزاران نفر از جوانان شما بیکارند و در فقر و محرومیت بسر میبرند. آنها هم با شما هستند. هزاران کارگر دیگر حقوق معوقه دارند و مثل شما دستمزدهای ناچیزی دارند. آنها خود را هم جبهه ای شما میدانند و میتوانند از مبارزه شما فعالانه حمایت کنند. خشم و نفرت عمیقی همه مردم را در اهواز و خوزستان و در سراسر کشور فراگرفته است. وقت سازمان دادن این نیرو است. شما یک مرکز بزرگ و شناخته شده صنعتی هستید و این موقعیت را دارید که برای سازماندهی یک نیروی بزرگ ابتکار را به دست بگیرید. با سازماندهی درست همه همکارانتان را در روزهای معینی همراه با خانواده هایتان به تجمع فرابخوانید. خبررسانی کنید و مردم شهر را مطلع کنید. کارگران مراکز دیگر را که مشکلات مشابه شما دارند به تجمع همزمان فرابخوانید. رسانه های دوست را مطلع کنید. از جوانانتان بخواهید در مدیای اجتماعی خواست های شما و مبارزات و فراخوان های شما را همه روزه بازتاب بدهند. نیروی شما زیاد است و به هردرجه در به میدان آوردن این نیرو بهتر عمل کنید موفقیت بیشتری بدست خواهید آورد. ما نیز فعالانه با شما هستیم.

اصغر کریمی
از طرف حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶ اوت ۲۰۱۷

نظرات مسدود است.HOME