اسماعیل خودکام- ﺳﺎﻟﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ طﺑقه ﮐﺎرﮔر ۶ ﺑﺧش

 ﺳﺎﻟﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ طﺑقه ﮐﺎرﮔر

۶ ﺑﺧش

قسمت اول

شغل نانوایی

 اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﻣﮭم اﺳت که  ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺳﻧت ھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﻧﻘﻼﺑﯽ را به ﻧﺳل ھﺎی دﯾﮕر ﺑرای رﺷد و ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد زﻧدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺧﺎطرات و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻧﯽ و ﺑﺎ ارزش اﺳت که ﻣﯽ ﺗواﻧد درس ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای طبقه ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺷد

 ﺑﺧش ۶ را در راﺑطه ﺑﺎ شغل ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﭘﯽ ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت  ﻧﺳﺑت به  ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر که  ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻣﺑﺎرزه ام  در اﯾن دوره و در این ﻣﻘطﻊ ﻋﻠﻧﯽ ﺗر ﻣﯾﮕردد اﯾن دوره را ﺑرای ﻣن ، ھﻣرزﻣﺎن و ھﻣطبقه ای ھﺎﯾم ﻧﻘطه آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت و اﺳﺗﺎرت ﺗﺣرک و ﺗﺣوﻻت نوینی در جنبش ﮐﺎرﮔری ایران بشمار می اید  ﺗﺣوﻻﺗﯽ نوینی که  ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اوﯾل دهه۸۰ اﺳت که در آن ﻣﻘطﻊ آﺛرات و ﺗﺣوﻻت ﻣﮭم و ﺟدﯾدی از ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری اﯾران را به  ھﻣراه داﺷت . در ﺑﺧش ھﺎی آﯾﻧده به ﺗوﺿﯾﺢ آن  ﺧواھم ﭘرداﺧت

در ﺑﺧش ﻗﺑل و در راﺑطه  ﺑﺎ ﺷﻐل دﺳﺗﻔروﺷﯽنوشتم  درآﻣد ﺣﺎﺻل از دﺳﺗﻔروﺷﯽ ھم ﺟواﺑﮕوی ﻧﯾﺎزھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣن ﻧﺑود  و تصمیم به ترک این شغل گرفتم و  به ﮐﺎر در ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣﺷﻐول ﺷدم از آنجا که ﺑﺎ ﺷﻐل ھﺎی همچون ﮐوره ﭘزﺧﺎنه ، ﮐﺎر در ﻣزارع ،ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ،  ﺷﻐل ﮐوﻟﺑری، دستفروشی و … ﺑزرگ ﺷده ﺑودم ﺗﺟرﺑﯾﺎت کافی و ازرنده ای ھم در اﯾن زﻣﯾنه ھﺎ داﺷﺗم  اینبار تصمیم گرفتم که به ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔری در ﻋرصه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﺎری ظﺎھر ﺷوم برایم مهم ﺑود کار و فعالیتم را  در ﯾﮏ ﮐﺎر گروهی و یا کار صنعتی ﺷروع ﮐﻧم به همین دلیل  ﺷﻐل ﻧﺎﻧواﯾﯽ را  برای فعالیتم اﻧﺗﺧﺎب ﮐردم

 این بخش دو قسمت است

قسمت اول در رابطه با محیط نانوایی از  ﺗوﻟﯾد ﻧﺎن تا مصرف و ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط ﮐﺎر در ﻧﺎﻧواﯾﯽ

قسمت دوم در رابطه با وضعیت و شرایط ﮐﺎرﮔران و ﻗﺎﻧون ﮐﺎر در ﻧﺎﻧواﯾﯽ

ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط به ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ توده ای ﮐﺎرﮔران در زﻣینه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ،اﻗدام ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﯾل ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔری ، تاسیس و ﻧﻘش ﺳﻧدﯾﮑﺎ و اﻧﺟﻣن  ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎرﮔران در شهرستان‌های بوکان،مهاباد و سقز و  ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی  ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﺎر را  در ﻧﺎﻧواﯾﯽ و سندیکا را  ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﺟﺎرب ﮐﺎر و ﻣﺑﺎرزه و ﺧﺎطرات ﺑﯾﺎدﻣﺎﻧدﻧﯽ در ﺑﺧش ھﺎی اﯾﻧده بطور کامل ﺑﺎزﮔو و ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھم داد

در این قسمت به توضیح  ﺗوﻟﯾد ﻧﺎن  و ﻣراﺣل ﭘﺧت آن ﺗﺎ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده و ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط ﮐﺎر در شغل نانوایی میپردازم

 ﺳﻔره اﯾراﻧﯽ

ﺑﯾﺷﮏ ﻏﻼت و ﺑﺧﺻوص ﮔﻧدم ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻏذای روزانه ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻓﻘﯾر ﻧﺷﯾن و ﺗوده ھﺎی ﻣﺣروم ﺟﺎمعه اﯾراﻧﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود ﻧﺎن یک غذاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ، اساسی و همیشگی ﺳﻔره اﯾراﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد ﺑﺎ ﺗوجه به ﻣوﻗﻌﯾت و ﺷراﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎی ،ﻣﻧطقه ﮐردﺳﺗﺎن بخشی  از ﻣﻧﺎطق ﻣﺣروم اﯾران بشمار می اید از اﯾن ﻟﺣﺎظ از اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑر ﺧوردار اﺳت و ﻣﺻرف ﻏﻼت ﺑوﯾژه ﻧﺎن در این منطقه ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ اﺳت

 راﺑطه ﻏﻼت و همچنین نان ﯾﮏ راﺑطه ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﯾن اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت ﯾﮏ ﺟﺎمعه را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد. ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ که طبقه  ﻧدار و ﻣﺣروم ﺟﺎمعه را  از ﺗرس ﮔﺷﻧﮕﯽ و ﻣردن به ﺳوی ﻏﻼت و ﺧﺻوﺻﺎ ﮔﻧدم ﺳوق ﻣﯽ دھد طﺑق اﻣﺎر ھﺎی ﻣوﺟود، جوامع سرمایه داری که فاصله طبقاتی در حال رشد است همچنین ﮐﺷور ھﺎی که دارای ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎی وﯾران ﯾﺎ ﺿﻌﯾﻔﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣردﻣﺎﻧش ﻧﯾز ﺑر ﭘﺎیه ھﺎی ھﻣﺎن ﺳﯾﺳﺗم و سیاست ﻣﺗﺣﻣل زﻧدﮔﯽ اﺳﻔﻧﺎک و فاجعه باری واﻗﻊ ﻣﯾﺷوﻧد در ﭼﻧﯾن شرایط وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻣﺻرف ﻏﻼت ﺑوﯾژه ﻧﺎن اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺧواھد ﮐرد و ﻧﺎن ﻏذاﯾﯽ اﺻﻠﯽ و سه وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣﺣروم و زﺣﻣﺗﮑش ﺟﺎمعه را ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد داد

 در اﯾران هم به مانند دیگر کشورها اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻧﺎن به ﻣﺻرف ﻣﯾرﺳد

 ﻣن در اینجا به ﭼﻧد ﻧوع نان که در ﭘﺧت آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﮐﺎرده ام و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗجربه ﮐﺎر در این زمینه‌ها را دارم اﺷﺎره ﺧواھم ﮐرد

ﻧﺎن ﺳﻧﮕﮓ : ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺎﻧﯽ اﺳت که آرد ﺳﺑوس دار تهییه ﺷده اﺳت و ازﺷﮑل و طﻌم و ﻣزه ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت و در ﺳر ﺳﻔره ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺻﺑﺣﺎنه  از اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻی ﺑرﺧوردار اﺳت

ﻧﺎن ﺑرﺑری : ﻧﺎن ﺑرﺑری از ﺧﻣﯾرﻣﺎیه تهیه ﻣﯾﺷود و ﺗﺧﻣﯾر در آن ﻧﻘش ﺑﺳزاﯾﯽ دارد و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎ درجه ﺣرارت ﯾﮑﺳﺎن و ﻣﻼﯾم ﺻورت ﻣﯾﭘزﯾرد ﻧﺎن ﺑرﺑری ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺑوﺗرﯾن ﻧﺎن ھﺎی اﯾران بشمار می اید ﻧﺎن ﺑرﺑری ھم ﺷﮑل و طﻌم ﺧﺎص ﺧود را داراﺳت

 ﻧﺎن ﺳﺎﺟﯽ : ﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف و ﺑﺎ ﺿﺧﺎﻣت ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎزک که در ھوای آزاد که ﺳﺎج را ﺑر روی ﺧﺎﮐﺳﺗر آﺗش ﮔذاشته و آن را ﻣﯽ ﭘزﻧد ﻣﻌﻣوﻻ مصرف نان ساجی در  ﻣﻧﺎطق محروم و ﻓﻘﯾر ﻧﺷﯾن بیشتر است و ھﻣﭼﻧﯾن اکثر ﭼﺎدر ﻧﺷﯾﻧﺎن از ﻧﺎن ﺳﺎﺟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد

  ﻧﺎن ﻟواش : ﻧﺎن ﻟواش ﭘر ﻣﺻرﻓﺗرﯾن و ارزانترین ﻧﺎن در اﯾران ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود که به دوﺷﮑل اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد ﻧﺎن ﻟواش دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﻧﺗﯽ و دﯾﮕری ﻧﺎن ﻟواش ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳت

 ارد ﻧﺎن ﻟواش از آرد اﻟﮏ ﺷده ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون ﺳﺑوس اﺳت که از ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ از اھﻣﯾت ﮐﻣﺗری ﺑرﺧودار اﺳت اﻣروزه ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت زﻣﺎن و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺟﺎمعه، ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺟﺎی ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺗﻧوری ﯾﺎ ﺳﻧﺗﯽ را  گرفته و ﺳرﻋت و ﺷدت ﮐﺎر را هم ﺑﺎﻻ ﺑرده اﺳت

 هرچند ﻧﺎن ﻟواش ﭘر ﻣﺻرﻓﺗرﯾن ﻧﺎن در اﯾران ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ اﯾد اﻣﺎ ھﻧوز اﯾراداﺗﯽ ﻣﮭﻣﯽ ﺑر ﻧﺎن ﻟواش وارد اﺳت که ﻣﯾﺗوان به ﮐوتاه ﮐردن زﻣﺎن ﭘﺧت و ﺗﺧﻣﯾر و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از آردھﺎی اﻟﮏ ﺷده و ﺑدون ﺳﺑوس  و ﻧﯾز ﻋدم ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر اﺷﺎره ﮐرد

 ﻧﺎن از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑر ﺧوردار اﺳت و ﻏذای اﺻﻠﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣﺣروم و زﺣﻣﺗﮑش ﺟﺎمعه اﺳت معمولاً  ﺑﯾﺷﺗر ﮐودﮐﺎن در مناطق محروم  ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﺑزرگ ﻣﯾﺷوﻧد

نان از ﻟﺣﺎظ وﯾژﮔﯽ ﺗوجه ﺧﺎﺻﯽ به آن ﻣﯾﺷود از ﻧظر ﻣردم و  ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺎن ﺧوب، ﻧﺎﻧﯽ اﺳت که ظﺎھرش ﺧوب ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ اﯾﻧکه ﻧﺎن ﺳﻔﯾد ﺑﺎﺷد اﻣﺎ از زاویه ﻋﻠﻣﯽ وﯾژﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﺎن ﺧوب ﻋﻼوه ﺑر ظﺎھر ﺧوب ﺑﺎﯾﺳت ﻓﺎﻗد ﺟوش ﺷﯾرﯾن ﺑﺎﺷد نان باید از آرد ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت بالا و ﺳﺑوس دار تهیه ﺷده ﺑﺎﺷد ﻧﺎن ﺑطور ﮐﺎﻣل در دﻣﺎی ﯾﮑﻧواﺧت و ﮐم ﺣرارت ﺑرشته و پخته ﺷده ﺑﺎﺷد و ﻣﺧﺻوﺻﺎ از طﻌم و ﻣزه ﺧوﺑﯽ ﺑر ﺧوردار ﺑﺎﺷد

ھﻣﭼﻧﯾن ﻣردم ﺧﺻوﺻﺎ ﺟﺎمعه اﯾراﻧﯽ ﻋﻼقه ﺷدﯾدی به ﻧﺎن ﺗﺎزه و داغ دارﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﻏذای روزانه اﺷﺎن  ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺻﺑﺣﺎنه و ﻧﮭﺎر را از ﻧﺎن داغ تهیه میکنند اﯾﻧﻘدر ﻧﺎن داغ ﺑرای ﻣردم از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻی ﺑرﺧوردار اﺳت که ﺳﺎﻋت ھﺎ در ﻧوﺑت و ﺻف ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑرای ﻧﺎن داغ به اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد . ﺣﺗﯽ ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﺑر روی ﮐﺎﻻھﺎی ﺧود ﺑرای ﻧﺎن داغ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺛﻼ ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ اﺳت که ﺑر روی ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﮐﺑﺎﺑﯽ ﻧوشته شده اﺳت* ﻧﺎن داغ ﮐﺑﺎب داغ *را ﻧﺧواﻧده ﯾﺎ ﻧﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ از ﮐﻧﺎر آن رد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد

 ﻧﺎﻧواﯾﯽ

از فاصله دور در ھر ﮐوچه و ﭘس ﮐوچه ای از ﻧﻣﺎی ﺑﯾروﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺗوان ﻓﮭﻣﯾد که ﻧﺎﻧواﯾﯽ  در آن ﻣﺣل ﻣوﺟود اﺳت ﺗﺟﻣﻊ، ﻧوﺑت و ﺻف ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣردم ﻧﺷﺎن از ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺎﻧواﯾﯽ در آن ﻣﺣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

 ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐزﻣﮭم ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯽ  و  اطﻼع دھﯽ اﺳت و ﻣرﮐز اصلی  ﺑﺣث ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﻣﺗﻔﺎوت ﻣردﻣﯽ اﺳت ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت که نانوایی ﯾﮑﯽ از رﺳﺎنه ھﺎی ﻣﮭم ﻣردﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﺎ منطقه ای ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد

از اﻧﺟﺎ که ﻣردم ﻣﺟﺑورﻧد ﺑرای تهیه ﻧﺎن روزانه در ﺻف ھﺎی طوﻻﻧﯽ و ﺳﺎﻋت ھﺎ در اﻧﺗظﺎر ﻧﺎن ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد ﯾﺎ اینکه ﺳﻔرھﺎی ﺧود را در ﻧوﺑت ﻗرار دھﻧد به ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ مردم ﺻﺑﺣﮭﻧﮕﺎم در ﻧﺎﻧواﯾﯽ به ﮔﻔﺗﮕو و ﺑﺣث ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد و اﺧﺑﺎر و روﯾداد ھﺎی ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن  و ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻧطقه ای را در ﮔﻔﺗﮕو و ﺑﺣث ھﺎی ﺧود به ھﻣدﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﯾن ﺑﺣث ھﺎ  را به ﺷﮑل ﮔﺳﺗرده و زﻧﺟﯾره ای ﭘوﺷش ﻣﯽ دھند  و از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﯾط ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﮭم اﺻﻼع دھﯽ ﯾﺎ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ  در اﯾران ﻧﯾز ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ اﯾد

ﺷراﯾط و ویژگی‌های ﺑﮭداﺷﺗﯽ در محیط ﻧﺎﻧواﯾﯽ

 اﮐﺛرﯾت ﻧﺎﻧواﯾﯽ ھﺎی اﯾران ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻓﺎﻗد ﯾﮏ  اﺳﺗﺎﻧدار ﺧوب و ﺑﺎﻻ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ ﻧﺎن ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﺗﺎﺳﻔﺎنه ﻣردم اﯾران روزانه به دلیل نبود قانون و همچنین عدم نظارت و کنترل دقیق ﻧﺎن ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑدون اﯾﻧکه خودشان به اﯾن اﻣر پی ببرند

ﺑﮭداﺷت در ﻧﺎﻧواﯾﯽ به۳ ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود

 ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر

 بهداشت فردی

ﺑﮭداﺷت آرد و تهیه آن

 ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻣﺣﯾط ﮐﺎر

ﺳﺎﺧﺗﻣﺎ ن ﺑﺎﯾﺳت ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺧوب و ﺑﺎﻻ ﺑﻧﺎ ﮔردد و ﻣﺳﺎﺣت ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﮐﻣﺗر از ۱۲۰ ﻣﺗرﻣرﺑﻊ ﺑﺎشد

   ﺑﺎﯾد  ﮐف و دﯾوار و ﺳﻘف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﺎﻧواﯾﯽ از ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺗون و ﮐﺎﺷﯽ و ﺳراﻣﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد وﻓﺎﻗد ھرﮔونه ﺳوراخ ﯾﺎ درزی ﺑﺎﺷد  ﺗﺎ ﺑﺗوان از ﻧﻔوذ ﺣﺷرات و ﺟوﻧدﮔﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد

 وﺟود ﺣﻣﺎم و ﺳروﯾس ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﻣﭼون ﺗواﻟت و روﺷوﯾﯽ دور از ﻣﺣل ﭘﺧت در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺿروری اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺧش ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ  و اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن  ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺑﺎﺷد

اﻧﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری آرد ﺑﺎﯾد دورﺗر از ﺗﻧور و ﻣﺣل ﭘﺧت ﺑﺎﺷد و اﻧﺑﺎر ﺟداﮔﺎنه ای ﺑرای ﻧﮕﮭداری آرد در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن تهیه ﮔردد. آرد ﺑرای اﯾﻧکه ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و ﺧراب ﻧﺷود ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾم روی ﮐف زﻣﯾن ﯾﺎ اﻧﺑﺎر ﮔذاﺷت ﺑلکه ﺑﺎﯾﺳت از ﭘﺎﻟت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن ھوا و ﻣﻣﺎﻧﻌت از رطوﺑت در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﭼﻧدﯾن ﺗهویه در نقاط ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺻب ﮔردد و ﺑﺎﯾد  ﺗﮭویه ھﺎ ﻣدام روﺷن ﺑﺎﺷد

 ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺳت از روﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﺑر ﺧوردار ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻣﺣل ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای اﺳﺗراﺣت ﮐﺎرﮔران ﯾﺎ  ﻏذا ﺧوری در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻓراھم ﮔردد و دارای رﺧﺗﮑن و ﮐﻣد ﻟﺑﺎس و … ﺑﺎﺷد

ﺷﯾرآب ﺧﻣﯾرﮔﯾری ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘل از ﺷﯾرآب ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳت ﺑرروی دﺳﺗگاه ﺧﻣﯾرﮔﯾری به شکل ﻣﺟزا ﻧﺻب ﮔردد

ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺷرﯾﺎن ﺑﺎﯾﺳت دور از ﭘﺧت ﻧﺎن و ﺧﻣﯾر  ﺑﺎﺷد

 ﺑﺎ ﺗوجه به  ﺷراﯾط ذکر شده در ﺑﺎﻻ اکثر ﻧﺎﻧواﯾﯽ ھﺎی اﯾران ﻓﺎﻗد ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣﺣﯾط ﺧود ھﺳﺗﻧد کارفرمایان فقط کسب سود  برایشان مهم است  و به هیچ وجه قوانین بهداشتی را رعایت نمیکنند

  ﮐﺎرفرمایان ﺗوجهی به ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط و ﺑﮭداﺷت ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧد  و دولت هم از آن‌ها حمایت میکند ﮐﺎرﮔران ﻣﺟﺑورا  که در ﻧﺑود ﺗواﻟت و ﺳروﯾس ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽدر محیط کار به ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﺳﺟد ﻣﺣل ﻣراجعه ﮐﻧﻧد و مسجد یک مکان عمومی محسوب می‌شود و در مسجد هم ﺧﺑری از ﺳروﯾس ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﯾﺳت

ھﯾﭻ ﮐدام از ﻧﺎﻧواﯾﯽ ھﺎی اﯾران از اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﺎﻻی ﺑر ﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد به ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﺎﻧواﯾﯽ ھﺎ اﮐﺛرا داری ﺳوراخ و درزھﺎی زﯾﺎدی است  محیط ﻧﺎﻧواﯾﯽ بخاطر سوراخ و درز دیوار و کف ساختمان ﭘر از اﻧواع ﺣﺷرات و ﺣﺗﯽ ﺟوﻧدﮔﺎن ﻣﺛل ﻣوش اﺳت که در ﺳرطﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳزاﯾﯽ دارﻧد

 در ﻧﺑود اﻧﺑﺎر مخصوص آرد و استفاده از ﭘﺎﻟت در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮭداﺷﺗﯽ و دﯾر ﻣﺻرف ﮐردن ﺑﺧش از آردھﺎ ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﺑود ﻓﺿﺎی ﻻزم و روی ھم ﻗرار ﮔرﻓﺗن کیسه های ارد در ﻧﺎﻧواﯾﯽ معمولاً ﻣوش ھﺎ  در داﺧل ﮐیسه و ﮔوﻧﯽ ھﺎی آرد ﻻنه ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺣﺗﯽ در داﺧل کیسه ها ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ھم اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ھم ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﺻورت ﻣﯾﭘذﯾرد

  دوﻟت و ﺑﺎزرﺳﺎن دولتی این مسایل را بخوبی ﻣﯽ داﻧﻧد اﻣﺎ ﺑرای سلامتی و حفظ جان مردم ﺧود را ﮐر، کور و ﻻل ﻣﯾﮑﻧﻧد. ﺑﺎرھﺎ از ﺳوی ﮐﺎرﮔران در اﯾن ﺧﺻوص ﮔزارﺷﺎﺗﯽ به ﺑﺎزرﺳﺎن دولتی در این خصوص داده ﺷده اﺳت اما بجای رﺳﯾدﮔﯽ  ﺗﻧﮭﺎ به اﺧراج ﮐﺎرﮔر و ﺷﺧص ﮔزارش دھﻧده از سوی کارفرما به حمایت دولت ﺧﺎتمه ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت

 ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑدون اینکه سلامتی و ﺟﺎن ﻣردم ﺑراﯾش ﻣﮭم ﺑﺎﺷد در اﯾن ﺧﺻوص گاها ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از آرد را  اﻟﮏ ﮐرده که  ﻣوش در آن ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﮐرده و  از آن ھم ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده شده اﺳت و ﻣردم  نیز از آن را به مصرف رسانیده اند

ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ در ﻓﮑر آﻧﻧد زود ﻧوبت ﻧﺎﻧﺷﺎن ﺑرﺳد! مصرف کنندگان نان ﺑﯾﺧﺑرﻧد که با پول ﻣرگ تدریجی ﺧود را با ﺳﺎﻋﺎت ھﺎ اﻧﺗظﺎر در ﺻف ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻧواﯾﯽ ھﺎی ﻣﯽ ﺧرﻧد

   ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺣﺗﯽ از ﻧﺻب ﺗﮭویه به تعداد مناسب در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺧوداری ﻣﯾﮑﻧﻧد و ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث رطوﺑت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺷود که رطوبت آرد ھﺎ را بتدریج ﺧراب و ﻓﺎﺳد ﻣﯾﮑﻧد و در ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ و رﯾوی و ﭘوﺳت و ﭼﺷم ﮐﺎرﮔران ھم ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد کارفرمایان به ﺧﺎطر ھزینه و  ﺻرفه ﺟوﯾﯽ در ﻣﺻرف ﺑرق، ﻻﻣپ روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﺗﮭویه را ﻣﻌﻣوﻻ ﺧﺎﻣوش و آن را ﻓﻘط به ﺷﮑل دﯾﮑوری ﻧﺻب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد

 ﮐﺎرﻓرﻣﺎ آنچه که ﺑراﯾش ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﺟﺎن و سلامتی ﮐﺎرﮔر اﺳت ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮐﺷﯽ از ﺧﺻﻠت ھﺎی اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن اﺳت . آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد که  ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑرای ﻏذا ﺧوردن و اﺳﺗراﺣت ﮐﺎرﮔران در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﻧد و از اﻧﺟﺎ که ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ ھم ﺑرای محیط ﻧﺎﻧواﯾﯽ در ﻧظر گرﻓته نشده اﺳت  ﮐﺎرﮔران ﻣﺟﺑورا که در محل ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﯾﺎ در راھررو ھﺎ ﭼﻧد ﮔوﻧﯽ خالی آرد را ﭘﮭن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻏذاﯾﺷﺎن را در ﻣدت زﻣﺎن ﮐﻣﯽ ﺑدون اﺳﺗراﺣت ﺻرف ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﮭداﺷت ﻓردی

 از اﻧﺟﺎ که ﺗﻣﺎس و ﺑرﺧورد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن ﮐﺎرﮔر و ﺧﻣﯾر و ﻧﺎن در ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﭘس ﺑﮭداﺳت ﻓردی در ﻣﺣﯾط ﻧﺎﻧواﯾﯽ و در ﺗوﻟﯾد ﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر  ﻣﮭم و ﺑﺎ ارزش اﺳت

 ﮐﺎرﻓرﻣﺎیان ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻣوارد زﯾر را در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻓردی رعایت نمایند و امکانات لازم را برای  ﮐﺎرﮔران ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﮐﺎرﮔران ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻟﺑﺎس ﻣﺧﺻوص ﮐﺎر،  ﻣﺎﺳﮏ، روﭘوش ﺳﻔﯾد، کلاه و ﮐﻔش ﻣﺧﺻوص ﮐﺎر ﺑﭘوﺷﻧد

 اﺳﺗﺣﻣﺎم ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﺎر و ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﮐﺎر ﺿروری اﺳت

 ﻧظﺎﻓت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐوتاه ﮐردن ﻧﺎﺧن اﻟزاﻣﯽ اﺳت و دﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده و ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ شسته ﺷوﻧد

ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﻣﻣﻧوع ﮔردد ﭼون ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ھﺎی ﺳﯾﮕﺎر ﺑﺎ ﺧﻣﯾر و ﻧﺎن ﻗﺎطﯽ ﻣﯾﮕردد

ﺑﺎﯾﺳت ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﻣﺟزا ﺑرای ﻓروش ﻧﺎن در ﻧﺎﻧوایی اﺳﺗﺧدام ﮔردد ﭼون ﻣدام دﺳت ھﺎﯾش ﺑﺎ اﻧواع ﭘول در ارﺗﺑﺎط اﺳت و ﭘول ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﻣﮭم در اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی واﮔﯾر دار اﺳت

ـ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ ،ﻋﻔوﻧﯽ واﮔﯾر دار و ﺧطرﻧﺎک ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺎرچ ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی اﻧﮕﻠﯽ ، اﻧﻔوﻻﻧزا، ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ و… در ﻧﺎﻧواﯾﯽ زﯾﺎد اﺳت و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ ﺑﮭﺑودی ﮐﺎﻣل ﮐﺎرﮔر ﺑﯾﻣﺎر به او ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻘوق ﺑدھد

  در ﻧﺑود ﻗﺎﻧون و ﻋدم ﻗﺎﻧون ﻧظﺎرت و ﮐﻧﺗرل ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ به  ﺗﺎﻣﯾن ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺎرﮔران در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر نمیکند در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﮐﺎرﮔران با هزینه ﺧود نیازهای بهداشتی را در محیط کار  تهیه و ﺗﺎﻣﯾن میکنند در ﺻورتیکه تهیه ﻟﺑﺎس ﮐﺎر ﺑر ﻋﮭده ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﺳت و کارفرما موظف است هر  شش ماه یکبار لباس کار را برای کارگران فراهم کند

 در اﮐﺛر ﻧﺎﻧواﯾﯽ ھﺎ ﮐﻔش ﮐﺎر و ﮐﻔش ﺧﺎرج از ﮐﺎر ﯾﮑﯽ اﺳت و ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ھﻣﺎن ﮐﻔش ﺧانه ﻣﯾرود ﺗواﻟت ﻣﯾرود و در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻧﯾز ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ھم ﺗﻣﺎﻣﯽ آردھﺎی که از ﻣﯾز ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر به زﯾر ﭘﺎها  ریخته اﻧد ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﺷوﻧد و ﮔﺎھﺎ ﺑﻌد از اﻟﮏ ﮐردن دوﺑﺎره ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردد ﺣﺎل ﺧودﺗﺎن در اﯾن ﻣورد ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾد

 ﻧﺎﻧواﯾﯽ ھﺎی اﯾران ﻓﺎﻗد ﺳروﯾس ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﺎ ﺣﻣﺎم ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺳر و صورتی که  ﭘوﺷﯾده از آرد اﺳت ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد و بعد از اتمام کار با همان وضع  به خانه بر میگردند و ﺧﺑری از ﺣﻣﺎم ﮐردن ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﮐﺎر در ﻣﺣﯾط ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻧﯾﺳت

اکثر نانوایی ها ﻓﺎﻗد ﺳروﯾس ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت ھﻣﭼﻧﯾن ﺧﺑری از ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ ھم ﻧﯾﺳت و ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﮔران ﯾﺎ ﺑدون ﺻﺎﺑون و ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺻﺎﺑون ﺟﺎﻣد استفاده میکنند صابون جامد چون بصورت عمومی مورد استفاده قرار میگیرد  ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت و در انتقال ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﺗﺎﺛﯾر دارد

 ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺣﺎﺿر به تهیه وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﺎرﮔران ﻧﯾﺳت به همین لحاظ اغلب ﮐﺎرﮔران  ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر کردن ﺳﯾﮕﺎر ﺧود را روﺷن ﻣﯾﮑﻧد و ھرچه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ھﺎی ﺳﯾﮕﺎر اﺳت ﺑﺎ ﺧﻣﯾر و ﯾﺎ آرد ﻗﺎطﯽ ﻣﯾﮕردد اﯾن اﻣر علاوه بر اینکه  ﺑﺎﻋث ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑودن ﻧﺎن می‌شود همچنین باعث اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی واﮔﯾردار و ﺧطرﻧﺎک نیز در نان میشود

 ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ھرﮔز ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﯾﮏ کارگر  را ﺑرای ﻓروش ﻧﺎن در ﻧﺎﻧواﯾﯽ اﺳﺗﺧدام ﮐﻧد به ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ ﮐﺎرﮔران ﻧﺎﻧوایی ﻓروش روزانه ﻧﺎﻧﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی را ھم ﺑرﻋﮭده دارﻧد قانونا ﻓروش ﻧﺎن وظیفه کارگران حرفه‌ای در نانوایی ﻧﯾﺳت چون کارگران ﻣﺟﺑورا برای فروش نان پول دریافت کنند ﭘول آﻟوده در ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ دﺳت و ﭘوﺳت ﮐﺎرﮔران ﻗرار ﻣﯾﮕرد  ﭘول ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﻣﮭم در اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی واﮔﯾر دار ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود و اﯾن اﻣر در ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻧﺎن و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳزای دارد

 ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷراﯾطﯽ ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد که ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔران از ﮐﺎرت ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺑر ﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد کارگران باید ھر سه ماه ﯾکبار  در مراکز بهداشتی و بصورت مجانی ﻣورد ﻣﻌﺎینه و آزﻣﺎﯾش و تست سلامتی  ﻗرارﺑﮕﯾرﻧد به فرض اگر  ﺗﺳت ﮐﺎرت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﯾﮑﺑﺎر در ﺳﺎل صورت بگیرد و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر به ﻗﺑول هزینه  آن ھم ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺑﺎر تست سلامتی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﭼون ﺑﻌﺿﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ واﮔﯾر دار در دوره ھﺎی ﮐوتاه ﻣدت ظﺎھر ﻣﯾﮕردﻧﻧد

 ﮐﺎرﮔران ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣﻌﻣوﻻ  که دﭼﺎر ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﻣﯾﺷوﻧد و زﻣﺎﻧﯽ که  رﯾزش آﺑﺑﯾﻧﯽ دارﻧد ﺑدون اراده و در ﻧﺑود ﻣرخصی آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻣﯾر و ﻧﺎن ﻗﺎطﯽ ﻣﯾﺷود ﺧﺻوﺻﺎ ﮐﺎرﮔران ﺑﯾﻣﺎری که از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﯾﮑﺑﺎر عطسه ﮐﻧﻧد و ﻋﻼوه ﺑر آﻟوده ﮐردن ﺧﻣﯾر و ﻧﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺣﯾط ﮐﺎر را ﻧﯾز ﺑطورﮐﻠﯽ آﻟوده ﻣﯾﮑﻧﻧد  کارفرمایان بنا به خصلتی که دارند حاضر نیستند به کارگر بیماری که در بهداشت و سلامتی نان تأثیر بسزایی دارد ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﺳﻼﻣﺗﯽ و بهبود ﮐﺎرﮔر  به ﮐﺎرﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻣرﺧﺻﯽ دھند

 در حقیقت اﯾن وضعیت و ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣﺣﯾط ﻧﺎﻧواﯾﯽ از ﺗوﻟﯾد ﻧﺎن ﺗا  ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده در اﯾران اﺳت ﭘس ﺗﺎجای که امکان دارد ﻣواظب و مراقب ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧودتان ﺑﺎﺷﯾد

ﺑﮭداﺷت آرد و تهیه و ﺣﻣل آن

ﺑﮭداﺷت و مرغوبیت آرد ﻧﯾز به ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و ﺑﮭداﺷت ﻓردی اﺳت و از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت از  ﻣراﺣله کاشت تا برداشت ﮔﻧدم و آﺳﯾﺎب ﮐردن آن و همچنین تا مرحله ﺗوﻟﯾد ﻧﺎن ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﮭداﺷت رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯾﺷود

اﺳﺗﻔﺎده از سموم و ﮐود ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در ﺗوﻟﯾد ﻏﻼت و ﺧﺻوﺻﺎ ﮔﻧدم ﺗﺎﺛﯾرات ﺧطرﻧﺎﮐﯽ در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت  ﻏﻼت آلوده به ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ در ﺑروز ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و ﺧﺻوﺻﺎ ﺳرطﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد و در ﮐﯾﻔﯾت و ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت آرد تأثیر بسزایی ﺧواھد ﺷد

 ﮐﺎرﺧﺎنه آرد ﯾﺎ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد آرد ﺑﺎﯾﺳت از ﯾﮏ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﺎﻻ ﺑر ﺧوردار ﺑﺎﺷد و ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺑﮭداﺷﺗﯽ در آن رﻋﺎﯾت ﮔردد

 آرد ﺑﺎﯾﺳت ﺗﺎزه ﺑﺎﺷد و زﻣﺎن ﺗوﻟﯾد و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺑر روی آن ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد ھﻣﭼﻧﯾن در کیسه ھﺎی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف و ﻣﺧﺻوص آرد ﺣﻣل ﮔردد

ـ ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل کیسه ھﺎی آرد از ﮐﺎرﺧﺎنه تا ﻣﺣﯾط ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺣﻣل ﻣﺧﺻوص آرد و به ﺷﮑل ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺻورت ﭘذﯾرد

 ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ در اﯾران ﮐﺷﺎورزان در ﺗوﻟﯾد ﻏﻼت از اﻧواع ﮐود ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و اﻧواع ﺳﻣوم ﺑرای ﺗوﻟﯾد و ﺳود دھﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد در اوﻟﯾن ﻣرحله ﻏﻼت و ﺧﺻوﺻﺎ ﮔﻧدم به اﻧواع ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ آﻟوده ﺧواهد ﺷد ﺿﻣﻧﺎ به ھﻣﺎن اﻧدازه که ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻏﯾر اﺳﺗﺎﻧدارد اﺳت به  ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾز ﮐﺎرﺧﺎنه ھﺎی ﺗوﻟﯾد آرد ﻏﯾر اﺳﺗﺎﻧدارد و غیر بهداشتی ھﺳﺗﻧد

 ﮐﺎرﮔران ﺣﻣل آرد از ﻣزاﯾﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرﺧوردارﻧﯾﺳﺗﻧد و اکثر انها از  کلیه ﻣزاﯾﺎی قانونی ﻣﺣروم ھﺳﺗﻧد و ﺷراﯾط و وﺿﻌﯾت آﻧﮭﺎ به ﻣراﺗب اﺳﻔﻧﺎک و دردﻧﺎﮐﺗر از ﮐﺎرﮔران ﻧﺎﻧواﯾﯽ اﺳت. آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ از ﻟﺑﺎس ﻣﺧﺻوص ﮐﺎر ﺑر ﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ھﻣﺎن ﮐﻔﺷﯽ که ﺗواﻟت ﺧواھﻧد رﻓت ﺑﺎ ھﻣﺎن ﮐﻔش ھم روی ﮔوﻧﯽ ھﺎی آرد ﻣﯾروﻧد در روزھﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﻏﻠب ﮐﻔش ھﺎﯾﺷﺎن ﮔﻠﯽ و آﻟوده اﺳت و روی ﮔوﻧﯽ ھﺎی آرد ھم ﻣﯾروﻧد و ﮔوﻧﯽ ھﺎی آرد در ﺗﻣﺎس اﯾن آﻟودﮔﯽ ھﺎ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد

 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺣﻣل آرد اﺳﺗﺎﻧدارد و سرپوشیده ﻧﯾﺳت ﮐﯾسه ھﺎی آرد از لایه ﻧﺎزﮐﯽ تشکیل شده اند و آرد از نمای بیرونی به وﺿوﺣﯽ دﯾده ﻣﯾﺷود و  کیسه های آرد از کارخانه ﺗﺎ محیط نانوای در ﻣﺟﺎورت ھوای آﻟوده ھم ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد

قسمت دوم در رابطه با وضعیت و شرایط کارگران و قانون کار در نانوایی

ادامه دارد….قسمت دوم را  در مطلب بعدی پی خواهیم گرفت

اسماعیل خودکام

۰۹٫۱۲٫۲۰۱۷

 

نظرات مسدود است.HOME