احسان فتاحی -پرونده تمامی ایرانیان در جهان را دوباره بررسی کنید!

خطاب من به(Police واداره مهاجرت)کشورهای اروپایی وغیره

پرونده تمامی ایرانیان در جهان را دوباره بررسی کنید!
خواهشمند است که پرونده ایرانیان خارج از کشور را با دقت بیشتری زیر ذره بین قرار دهید، بخصوص آنها که کیس پناهندگی سیاسی درخواست کرده اند ، که در گذشته مدعی چه حرفهایی بوده اند و حال چه حرکت های سیاسی از خود بروز می دهند.
آیا این دسته افراد حقیقتا به امضا وتعهده گذشته خود پایبند بوده اند یا خلاف کرده اند؟
آیا بعد از گرفتن اقامت و سیتیزن شیپ خود به رفت وآمدهای خود به ایران ادامه داده اند ؟ آیا اینها همانهایی نبودند که بخاطر گرفتن اقامت، صدها کار انجام داده اند ،ولی بعداز اقامت تمام کارهای گذشته خودرا خاموش کرده اند تا بتوانند به ایران رفت و آمد کنند؟

طبق کنواسیون تعریف شده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و کانادا وآمریکا واسترالیا) شخص پناهنده کسی است که در کشور خود یا مبدا به یکی از دلایل زیر مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفته است:
نژاد
مذهب ودین
ملیت
تعلق به یک گروه اجتماعی معین
عقاید سیاسی
حال در خواست ما پناهندگان سیاسی واقعی این است که ، شما با امکانات و تکنولوژی قوی که در اختیاردارید، به لحاظ اطلاعات کامپیوتری که دارید ، لطف کنید ، موقعیت آن دسته از ایرانی هایی که پاسپورت سیتیزنی دارند را بررسی کنید که سخن گذشته آنها چه بوده است و حالا چگونه اند؟

اگر خودرا پناهنده معرفی کرده اند ولی بعداز مدتها سر از فرودگاه های نظام جمهوری اسلامی ایران در آورد ه اند را لطفا تحقیق کنید.
چراکه ارزش حرکت یک پناهنده واقعی سیاسی که جان ومالش را بخاطر آزادی فدا کرده است و نمیتواند به وطنش برگردد تا نابودی رژیم ملایان، روشن شود.
مطلب مهم تَر این می باشد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بخاطر منافع خود و جاسوسی از گروه های مخالف حکومت ،به هر شکل و نحوی ، هزاران نفوذی را وارد این کشورها کرده است ، و البته بیشتر جهت ضربه زدن و خدشه دار کردن اپوزیسون خارج از کشور، که اینها باید شناسایی شوند .

مورد بعدی به پای صندوق رای آمدن این افراد هست که به عنوان نمایندگان نظام اسلامی ، مردم را تشویق می کنند که رای بدهند و می خواهند نشان دهند که در ایران دموکراسی برقرار است . و اینگونه حرکات ، حقیقتا خدشه دار شدن کلمه پناهنده سیاسی در جوامع بین المللی می باشد.

این افراد به سه دسته تقسیم میشوند:
۱_ طرفداران نظام
۲_ دسته دیگر آنهایی که به ایران رفت وامد دارند وترس دارند بخاطر منافع شخصی وگردشگری خود
۳_دسته آخر کسانی هستند که با پر کردن توبه نامه و التماس از سفارت ورفت آمد به ایران میخواهند راهشان بدهند.
و البته بیشتر مد نظر کسانی هستند که از شهرت و محبوبیت خود بعنوان سلاحی در جهت حرکت های موافق با نظام داخلی استفاده می کنند .

توجه کنید که در این مسئله ،ویزای تجارتی و تفریحی وازدواجی و دانشجویی استثنا می باشند،ولی در صورتی که دانشجو هم قبل از اتمام تحصیلاتش در خواست پناهندگی نداده باشد.
ویا اینکه بدلیل اطمینان خاطر از رفتو برگشت خود به ایران در فضای مجازی برای جمهوری اسلامی تبلیغ نکرده باشد .

لذا من وما دیگر فعالین سیاسی از شما اداره مهاجرت کشورهای اروپایی و سایرخواستاریم که در اسرع وقت همه را زیر نظر بگیرید تا که دستان نظام جمهوری اسلامی از سر این اپوزیسون ها قطع شود و از طرفی هم این أفراد سودجو نتوانند نام و آبروی پناهندگان سیاسی را بر باد دهند.
با احترام
احسان فتّاحی

نظرات مسدود است.HOME