اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (کانادا)-تظاهرات در تورنتو هشدار! خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس

تظاهرات
در تورنتو
DEMONSTRATION
FOR REZA SHAHABI’S FREEDOM
Thursday, Dec 21, 2017, 1 pm
Outside Amnesty International Toronto Office

هشدار!
خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس

رضا شهابی طی هفته اخیر در زندان مخوف رجایی شهر دچار سکته مغزی گردید اما به جای آزاد شدن و بستری و معالجه در بیمارستان، کماکان در حبس قرار دارد!

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی فراخوانی از همه کارگران و تشکلات کارگری ایران و سراسر جهان خواسته است با تمام ظرفیت برای نجات جان رضا شهابی بکوشند!

حکم رضا شهابی پایان یافته است، اما او را کماکان در زندان گروگان گرفته اند! مقامات امنیتی و قضایی رژیم می گویند شهابی باید فعالیت کارگری و دفاع از حقوق کارگران را کنار بگذارد. رضا شهابی اما با ایستادگی ومقاومت همچنان بر حق تشکل مستقل کارگران پافشاری دارد وهرگز تسلیم ارعاب و فشار و زندان نشده است.

نباید به رژیم آدمکش و ضدکارگر جمهوری اسلامی امکان داد که جان رضا شهابی را بیش از این به خطر بیاندازد! نباید اجازه داد جنایتی که در مورد شاهرخ زمانی مرتکب شدند را در مورد رضا شهابی تکرار کنند!

از کلیه تشکلات کارگری، سازمانها و احزب چپ و مترقی و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت می کنیم که در این تظاهرات شرکت نمایند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (کانادا)
International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)-Canada
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo

۳ bilagorVisa allaHämta alla
Demonstration in Toronto, Dec 21, 2017, for Reza Shahabi, IASWI .jpg
Demonstration for Reza Shahabi freedom, Toronto, Dec 21, 2017, IASWI .pdf

نظرات مسدود است.HOME