اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-به کنگره حزب حکمتیست

رفقای گرامی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست،

 با درودهای گرم،

با عرض پوزش و معذرت خواهی فراوان از شما رفقا جهت تاخیر در پاسخ به دعوت نامه شما. صمیمانه از شما رفقا برای دعوت از اتحاد بین المللی به شرکت در کنگره هشتم حزب حکمتیست تشکر و قدردانی می کنیم. متاسفانه در این مقطع از امکان اعزام نمایندگانی از جانب اتحاد بین المللی برخوردار نبودیم. امیدواریم کنگره هشتم حزب حکمتیست در جهت گسترش اتحاد و همبستگی طبقاتی و در تقویت جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران و بین المللی موفق باشد.

 با آرزوی پیروزی طبقه کارگر،

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 

نظرات مسدود است.HOME