اتحادیه آزاد کارگران ایران-رضا شهابی باید به فوریت آزاد شود

رضا شهابی باید به فوریت آزاد شود

بنا بر خبرهای منتشره از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران با توجه به افتادگی نیمه چپ صورت رضا شهابی، پزشکان زندان احتمال داده اند وی دچار سکته مغزی شده است. با این حال طی روزهای رسیدگی مجدانه ای نسبت به وضعیت او صورت نگرفته است.

این اولین بار نیست که مسئولین سازمان زندانها و قوه قضائیه نسبت به شرایط جسمانی زندانیان بی تفاوتی نشان میدهند و رسیدگی پزشکی به وضعیت آنها را به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بیشتر به آنان و خانواده هایشان بکار میگیرند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به سکته رضا شهابی، عدم رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی او و تداوم حبس این عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را قویا محکوم میکند و با تاکید بر مسئولیت سازمان زندانها و قوه قضائیه در قبال وارد شدن هر گونه لطمات جسمانی به ایشان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و انتقال او برای رسیدگی پزشکی به بیمارستانهای خارج از زندان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶

نظرات مسدود است.HOME