آرشیو برنامه تصویری دیدار

Relaterad bild

     برنامه تصویری دیدار

دیدار – گفتگوی مجید حسینی و اسد نودینیان در رابطه با اعتراضات اخیر مردم شهرههای کردستان در

رابطه با جنایت قتل دو کولبر در بانه

دیدار مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش اولبخش دوم ..(بزبان کردی )

دیدار– رفراندم و خواست استقلال کردستان عراق مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی( بزبان فارسی)

دیدار – ۲۳ تیر ۱۳۵۸ و رویداههای پیرامونی آن، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی ..(بخش اول)..(بخش دوم) (بخش سوم)

دیدار –مصاحبه با نسان نودینیان در رابطه با اعتراضات معلمان و فراخوان ۱۳ مهر

دیدار- تاریخ شفاهی چپ ، جامعه معلمان مریوان. دیدار اسد نودینیان با نسان نودینیان
دیدار – جایگاه منصور حکمت در مبارزه و زندگی ما با عبدالله کهنه پوشی

دیدار – مصاحبه اسد نودینیان با مجید جسینی انتخابات مردم و رژیم اسلامی

دیدار –مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با مراسمهای نوروزی امسال

دیدار – گفتگوی اسد نودینیان و نسان نودینیان در رابطه با اول مه

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با نهادها و ابتکارات اجتماعی به مناسبت نوروز
دیدار –به مناسبت ۸ مارس با اسد نودینیان
دیدار – عروج ترامپ تاثیرات آن بر جامعه بشری بحثی از مجید حسینی و اسدنودینیان

نظرات مسدود است.HOME