نگاه روز: تجمع کارگران و معلمان بازنشسته -در جلو مجلس اسلامی-،گفتگو با اصغر کریمی

نگاه روز: تجمع کارگران و معلمان بازنشسته -در جلو مجلس اسلامی-،گفتگو با اصغر کریمی

ادامه مطلب »

حزب کمونیست کارگری ایران- به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهوازاعتراضتان را همراه با خانواده هایتان به وسط شهر بکشید

به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

اعتراضتان را همراه با خانواده هایتان به وسط شهر بکشید

ادامه مطلب »

ترجمه – این را خود زندگی به من آموخته است ن. راژدستونسکی ترجمه ا. م. شیری

این را خود زندگی به من آموخته است

ن. راژدستونسکی
روستای داراژایوا، استان توه‌ر
http://www.sovross.ru/articles/1516/30558

ا. م. شیری
https://eb1384.wordpress.com/2017/02/22/
۴ اسفند- حوت ۱٣۹۵ ادامه مطلب »

تلویزیون دریچه- تراب ثالث- تئوری امپریالیزم- ۲

تلویزیون دریچه- تراب ثالث- تئوری امپریالیزم- ۲

ادامه مطلب »

آسمان دیلی نیوز – چند گزارش و خبر

زلزله تهران، ۴.۵ میلیون کشته می‌دهد

ادامه مطلب »

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران آلومینیوم المهدی به حمایت از همکاران اخراجی خود برخاستند

کارگران آلومینیوم المهدی به حمایت از همکاران اخراجی خود برخاستند

ادامه مطلب »

سلام زیجی-علل کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

علل کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

سلام زیجی

ادامه مطلب »

منتشر شد-ایسکرا ٨٧٢

ایسکرا ٨٧٢ 

مطالب این شماره:

١ـ روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی… محمد آسنگران

٢ـ سال ٩۵ پُر تحرکترین سال بمیدان آمدن طبقات اجتماعی در شهرها بود.

مروری بر خصلت و تجارب اعتراضات در مریوان، اهواز، اراک و زنجان

نسان نودینیان

٣ـ آزادی زن معیار آزادی جامعه…. عزیزه لطف الهی

۴ـ فتواهای ضد زن جمهوری اسلامی در سال ١٣۵٨

نه روسری نه توسری مرگ براین دکتاتوری!… ثنا پیرخضرانی

۵ـ اخبار و گزارشات هفتگی از وضعیت زنان

۴اسفند ٩۵ /٢٢ فوریه ٢٠١٧

تهیه و تنظیم: عزیزه لطف الهی

۶ـ نگاه هفنه: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نسان نودینیان

٧ـ قطعنامه پیشنهادی به کنگر ه دهم حرب کمونیست کارگری ایران در مورد

تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد

مطالب این شماره:

١ـ روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی… محمد آسنگران

٢ـ سال ٩۵ پُر تحرکترین سال بمیدان آمدن طبقات اجتماعی در شهرها بود.

مروری بر خصلت و تجارب اعتراضات در مریوان، اهواز، اراک و زنجان

نسان نودینیان

٣ـ آزادی زن معیار آزادی جامعه…. عزیزه لطف الهی

۴ـ فتواهای ضد زن جمهوری اسلامی در سال ١٣۵٨

نه روسری نه توسری مرگ براین دکتاتوری!… ثنا پیرخضرانی

۵ـ اخبار و گزارشات هفتگی از وضعیت زنان

۴اسفند ٩۵ /٢٢ فوریه ٢٠١٧

تهیه و تنظیم: عزیزه لطف الهی

۶ـ نگاه هفنه: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نسان نودینیان

٧ـ قطعنامه پیشنهادی به کنگر ه دهم حرب کمونیست کارگری ایران در مورد

تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد

نسان نودینیان-نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

ادامه مطلب »

عزیزه لطف الهی-آزادی زن معیار آزادی جامعه

 

آزادی زن معیار آزادی جامعه

ادامه مطلب »HOME