به سايت مبارزين کمونيست خوش آمديد

   

  سایت مبارزان کمونیست: صفحه ویژه

  سایت مبارزان کمونیست: صفحه ویژه صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

  نسان نودینیان: اخبار کارگری

  ایرج فرزاد: ایرج فرزاد

  مطلب: جعفر عظیم زاده

  رادیو پیام: رادیو پیام

  بیژن نیابتی: بیژن نیابتی

  رحمان حسین زاده: تلویزیون پرتو

  رادیو رودررو: رو در رو

  رحمان حسین زاده: رحمان حسین زاده

  شمس الدین امانتی: شمس الدین امانتی

  مطلب: کارگر کمونیست

  محمود صالحی: صفحه ویژه

  علی جوادی: علی جوادی

  حمید نقوائی: حمید تقوایی

  سیامک بهاری: سیامک بهاری

  علی جوادی: برای یک دنیای بهتر

  مطلب: تقی روزبه

  صالح سرداری: عبدالله کهنه پوشی صالح سرداری عبدالله دارابی

  رادیو رودررو: رو در رو

  مطلب: ناصر پایدار

  سردار عبدالله: سردار عبدالله

  اخبار: گزارشگران

  حزب کمونیست کارگری کردستان: حزب کمونیست کارگری کردستان

  حمید نقوائی: حمید تقوایی

  رادیو رودررو: رو در رو-

  اخبار: اطلاعیه

  اطلاعیه: نهاد مبارزه توده ای و کارگری کردستان

  حمید نقوائی: کانال جدید

  رادیو پیام: رادیو پیام

  نادر عبدالحمید: نادر عبدالحمید

  صلاح مازوجی: صلاح مازوجی

  علی جوادی: برای یک دنیای بهتر: جنگ در کرکوک

  محمود قزوینی: محمود قزوینی

  اسماعیل ویسی: اسماعیل ویسی

  صدای کارگر صوسیالیست: صدای کارگر سوسیالیست

  رادیو پیام: رادیو پیام

  رادیو رودررو: رو در رو

  مطلب: گفت و گوی مجله «فرهنگ امروز» با محسن حکیمی

  سایت مبارزان کمونیست: صفحه ویژه

  هلمت احمدیان: هلمت احمدیان

  رادیو رودررو: رو در رو

  سایت مبارزان کمونیست: مطالب رسیده د رابطه با رفراندم در کردستان عراق

  نسان نودینیان: کانال جدید

  حسن رحمان پناه: حسن رحمان پناه

  نسان نودینیان: دیدار

  رادیو رودررو: رو در رو

  محمود قزوینی: نامه به رهبری احزاب کمونیست کارگری کردستان و عراق

  حمید نقوائی: گفتگوى انترناسیونال با حمید تقوایى

  ترجمه: مرتضی فاتح

  صدای کارگر صوسیالیست: صدای کارگر سوسیالیست

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  رادیو رودررو: رو در رو

  رادیو پیام: راديو پيام

  سایت مبارزان کمونیست: صفحه ویژه مباحث در رابطه با کومه له و کنگره 17 آن

  علی جوادی: برای یک دنیای بهتر

  اصغر گریمی: اصغر کریمی

  مهرداد درویش پور: مهرداد درویش پور

  سیامک بهاری: سیامک بهاری

  رادیو رودررو: رو در رو

  صالح سرداری: صالح سردار ی

  محمد آسنگران: محمد آسنگران

  سعید مدانلو: سعید مدانلو

  اسماعیل ویسی: اسماعیل ویسی

  رحمان حسین زاده: رحمان حسین زاده

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  رادیو رودررو: ریبوار احمد

  سیاوش دانشور: سیاوش دانشور

  فرشید شکری: فرشید شکری

  : رو در رو

  رادیو پیام: راديو پيام

  مطلب: رو در رو:

  آذر ماجدی: آذر ماجدی

  فاتح شیخ: کمونیست هفتگی میپرسد

  علی جوادی: برای یک دنیای بهتر

  صدیق اسماعیلی: صدیق اسماعیلی

  اطلاعیه: بهنام ابراهیم زاده

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  رادیو پیام: راديو پيام

  مطلب: ملکه عزتی

  رادیو رودررو: رو در رو

  رادیو پیام: راديو پيام

  رادیو پیام: رادیو پیام

  رادیو رودررو: رو در رو

  اصغر گریمی: اصغر کریمی

  : رو در رو

  ایرج فرزاد: انگلس

  حزب کمونیست کارگری کردستان: رادیو پیشنگ

  اخبار: جعفر عظیم زاده-

  آذر ماجدی: آذر ماجدی

  حمید نقوائی: کارگر کمونیست

  سیف خدایار: سيف خدايارى

  ناصر اصغری: ناصر بابامیری

  رادیو پیام: رادیو پیام

  شباهنگ راد: شباهنگ راد

  نسان نودینیان: دیدار

  رادیو پیام: رادیو پیام

  صالح سرداری: صالح سرداری

  همایون گدازگر: همایون گدازگر

  نسان نودینیان: با صالح سرداریـ نسان نودینیان

  محمد آسنگران: مصاحبه با محمد آسنگران و سیاوش دانشور

  پدرام نواندیش: پدرام نواندیش

  سیامک بهاری: سیامک بهاری

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  مطلب: مختار محمدی

  فرهاد شعبانی: فرهاد شعبانی

  سعید آرمان: سعید آرمان

  فاتح شیخ: فاتح شیخ

  اطلاعیه: اطلاعیه احزاب در رابطه با رفراندوم در کردستان عراق

  محمد آسنگران: محمد آسنگران

  : تلویزیون رو در رو

  سیوان کریمی: سیوان کریمی

  رادیو پیام: راديو پيام

  اخبار: فراخوان

  نادر عبدالحمید: رادیو پیشنگ

  رحمان حسین زاده: رحمان حسین زاده

  ابراهیم حیدری: ابراهیم حیدری

  بیژن نیابتی: بیژن نیابتی

  مطلب: ناصر مرادی

  همایون گدازگر: همايون گدازگر

  مطلب: بها لیلی

  امیر پیام: امیر پیام

  محمد آسنگران: مصاحبه ایسکرا با محمد ‌آسنگران

  احسان فتاحی: احسان فتاحی

  آذر ماجدی: آذر ماجدی

  مطلب: ناصر پایدار

  حمید نقوائی: حمید تقوایی

  محمد آسنگران: ایسکرا

  رادیو پیام: راديو پيام

  حزب کمونیست کارگری کردستان: حزب کمونیست کارگری کردستان

  آذر ماجدی: مدوسا تی وی

  بهروز سورن: بهروز سورن

  مطلب: ناصر پایدار

  فراخوان: جعفر عظیم زاده

  عبدالله دارابی: عبدالله دارابی

  اطلاعیه: جعفر عظیم زاده

  امیر جواهری لنگرودی: امیرجواهری لنگرودی

  نسان نودینیان: تلویزیون ایسکرا

  رادیو پیام: راديو پيام

  رحمان حسین زاده: بها لیلی

  حمید نقوائی: تلویزیون کانال جدید

  حزب کمونیست کارگری کردستان: حزب کمونیست کارگری کردستان

  رحمان حسین زاده: با رحمان حسین زاده ابراهیم علیزاده و حمید تقوایی

  سیامک بهاری: سیامک بهاری

  حمید نقوائی: نیم نگاه

  : آرام فتحی

  مصلح ریبوار: تلویزیون ایسکرا

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  رحمان حسین زاده: کمونیست

  مهرداد درویش پور: مهرداد درویش

  مطلب: علیرضا ثقفی

  حزب کمونیست کارگری کردستان: حزب کمونیست کارگری کردستان

  مطلب: اژدر امیری

  علی جوادی: تلویزیون رو در رو

  اسماعیل ویسی: اسماعیل ویسی

  حمید نقوائی: حمید تقوائی

  ابراهیم حیدری: ابراهیم حیدری

  شباهنگ راد: شباهنگ راد

  عبدل گلپریان: تلویزیون ایسکرا

  سایت مبارزان کمونیست: صفحه ویژه اعتراضات مردم مبارز مریوان

  امیر پیام: امیر پیام

  چیمن دارابی: چیمن دارابی

  نسان نودینیان: تلویزیون کانال جدید

  مطلب: ملکه عزتی !

  سلام ذیچی: تلویزیون پرتو

  فاتح شیخ: فاتج شیخ

  آذر ماجدی: آذرماجدی

  عبدل گلپریان: گفتگوئی یدی محمودی با عبدل گلپریان

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  علی جوادی: برای یک دنیای بهتر

  رادیو پیام: رادیو پیام

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  نادر عبدالحمید: نادر عبدالحمید

  محمود صالحی: محمود صالحی

  سلام ذیچی: سلام زیجی

  محمد آسنگران: تلویزیون ایسکرا

  حمید نقوائی: راديو پيام

  احسان فتاحی: احسان فتاحی

  حمید نقوائی: حمید تقوائی

  سعید مدانلو: سعید مدانلو

  :

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  محمد آسنگران: مصاحبه نسرین رمضانعلی با محمد آسنگران

  نسان نودینیان: نسان نودینیان در برنامه رویداد

  اسماعیل ویسی: اسماعیل ویسی

  مطلب: علیرضا ثقفی

  فرهاد شعبانی: فرهاد شعبانی

  بهروز سورن: بهروز سورن

  حمید نقوائی: انترناسیونال

  رادیو پیام: راديو پيام

  سعید مدانلو: سعید مدانلو

  سیوان كریمی: سیوان کریمی

  رادیو پیام: راديو پيام

  علی جوادی: برای یک دنیای بهتر

  حمید نقوائی: تلویزیون کانال جدید

  اصغر گریمی: تلویزیون کانال جدید

  صدیق اسماعیلی: صدیق اسماعیلی

  حمید نقوائی: انترناسیونال

  فراخوان: رادیو پیام

  آذر ماجدی: مدوسا تی وی

  رادیو پیام: راديو پيام

  ابراهیم حیدری: ابراهیم حیدری

  محمد آسنگران: کانال جدید

  رادیو پیام: راديو پيام

  اسماعیل ویسی: اسماعیل ویسی

  سلیمان قاسمیانی: ایسکرا«کردی»

  رحمان حسین زاده: رحمان حسین زاده

  مطلب: تلویزیون ایسکرا

  رادیو پیام: رادیو پیام

  شباهنگ راد: شباهنگ راد

  : صدای کارگر سوسیالیست

  سعید آرمان: سعید ارمان

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  حسن رحمان پناه: حسن رحمان پناه

  رادیو پیام: گفتگو با هاشم خواستار از فعالین کانون صنفی معلمان

  عبدالله محمود: -ایسکرا«برنامه کردی

  رادیو پیام: رادیو پیام گفتگو با محمود صالحی و رحمان حسين زاده

  رادیو پیام: راديو پيام گفتگوبا حميد تقوايی

  رحمان حسین زاده: رحمان حسین زاده

  فاتح شیخ: فاتح شیخ

  شمس الدین امانتی: شمس الدین امانتی

  رادیو پیام: گفتگو با محمد ملکی و سياوش دانشور

  : سلام زیجی

  رادیو پیام: رادیو پیام

  حزب کمونیست کارگری کردستان: بیانیه حزب کمونیست کارگری کردستان

  مینا احدی: مینا احدی

  : صدای کارگر سوسیالیست

  رادیو پیام: رادیو پیام گفتگوبا شهلا دانشور و محمود صالحی

  مهرداد درویش پور: مهرداد درویش پور

  اسماعیل ویسی: اسماعیل ویسی

  سیامک بهاری: سیامک بهاری

  سیاوش دانشور: سیاوش دانشور

  شمس الدین امانتی: شمس الدین امانتی

  محمد آسنگران: ایسکرا«کردی»

  سلام ذیچی: اوضاع سیاسی ایران

  اصغر گریمی: اصغر کریمی

  شباهنگ راد: شباهنگ راد

  حسین مرادبیگی: حسین مرادبیگی

  رادیو پیام: رادیو پیام

  علی جوادی: علی جوادی

  حمید نقوائی: حمید تقوایی

  :

  غفار علام ویسی: غفار غلام ویسی

  حزب کمونیست کارگری کردستان: بیانیه

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  رادیو پیام:

  محمود قزوینی: محمود قزوینی

  بیژن نیابتی: بیژن نیابتی

  همایون گدازگر: اعتراضات اخیر در مریوان بانه و سردشت

  : فاتح شیخ

  سیاوش دانشور: سیاوش دانشور

  حمید نقوائی: حمید تقوایی

  ناصر اصغری: ترجمه: ناصر اصغری

  فرشید شکری: فرشید شکری

  حسین مرادبیگی: حسین مرادبیگی

  سلام ذیچی: گفتگو با سلام زیجی

  فرهاد شعبانی: فرهاد شعبانی

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  ابراهیم علیزاده: ابراهیم علیزاده

  مازیار رازی: صدای کارگر سوسیالیست

  رحمان حسین زاده: رحمان حسین زاده

  حسن رحمان پناه: حسن رحمان پناه

  علی جوادی: برای یک دنیای بهتر

  محمد عبدی پور: محمد عبدی پور

  سیامک بهاری: سیامک بهاری

  سیاوش دانشور: سیاوش دانشور

  فاتح شیخ: فاتح شیخ

  رادیو پیام: رادیو پیام کانادا

  حزب کمونیست کارگری کردستان: حزب کمونیست کارگری کردستان

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  رادیو پیام: رادیو پیام کانادا

  اخبار: مصاحبه

  رادیو پیام: رادیو پیام کانادا

  رادیو پیام: رادیو پیام کانادا

  اسماعیل ویسی: اسماعیل ویسی

  حمید نقوائی: حمید تقوایی

  فرهاد شعبانی: فرهاد شعبانی

  امیر جواهری لنگرودی: امیر جواهری لنگرودی

  سردار عبدالله: سردار عبدالله محمد

  شهلا نوری: شهلا دانشفر

  فرشید شکری: فرشید شکری

  شمس الدین امانتی: شمس الدین امانتی

  اصغر گریمی: اصغر کریمی

  آذر ماجدی: گفتگو با آذر ماجدی

  مطلب: " گفتگو با رحمان حسین زاده، فاتح شیخ، سیاوش دانشور

  نسان نودینیان: نسان نودینیان

  : صدای کارگر سوسیالیست

  مریم افزاسیاب پور: مصاحبه اکتبر با مریم افراسیابپور

  سیاوش دانشور: سیاوش دانشور

  سیامک بهاری: سیامک بهاری

  حمید نقوائی: نگاه روز

  علی جوادی: علی جوادی

  نادر عبدالحمید: نادر عبدالحمید

  رادیو رودررو: تلويزيون رو در رو

  شمال علی: ایسکرا«برنامه کردی

  شباهنگ راد: شباهنگ راد

  شمس الدین امانتی: شمس الدین امانتی

  حسن رحمان پناه: حسن رحمان پناه

  همایون گدازگر: همايون گدازگر

  سلام ذیچی: سلام زیجی

 
 

بازگشت به صفحه اول

Copyright © 2007 mobarez-k.com